* ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน *  

 
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน


เริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนได้

 คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ
1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ การลงทะเบียนในหัวข้อ ข้อมูลนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียน
5   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)


กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
วิชาเพิ่มเติม และ กิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่-เดือน-ปี เวลา ระดับชั้น หมายเหตุ
16 ตุลาคม 2564 08:30น. เป็นต้นไปมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 วิชากิจกรรมชุมนุม/พัฒนาเยาวชน
17 ตุลาคม 2564 08:30น. เป็นต้นไปมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
18 ตุลาคม 256408:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
19 ตุลาคม 2564 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
26 ตุลาคม 2564 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 วิชากิจกรรมชุมนุม
1 - 14 พฤศจิกายน 2564 08:30น. เป็นต้นไป ทุกระดับชั้น แก้ไขด้วยตนเอง วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม