* ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน *  

 
กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน


เริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนได้

         คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ
1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ การลงทะเบียนในหัวข้อ ข้อมูลนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียน
5   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)


กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
วิชาเพิ่มเติม และ กิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่-เดือน-ปี เวลา ระดับชั้น หมายเหตุ
14 พฤศจิกายน 2563 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
15 พฤศจิกายน 2563 08:30น. เป็นต้นไปมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
16 พฤศจิกายน 2563 08:30น. เป็นต้นไปมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
17 พฤศจิกายน 256308:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
18 พฤศจิกายน 2563 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเพิ่มเติม/สามารถแก้ไขได้
19 พฤศจิกายน 2563 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 กิจกรรมชุมนุม/สี่เหล่า/สามารถแก้ไขได้
20 พฤศจิกายน 2563 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 กิจกรรมชุมนุม/สามารถแก้ไขได้
21 พ.ย. 63 - 4 ธ.ค. 63 ทุกเวลา ทุกระดับชั้น แก้ไขวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม