* ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน *  

 
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน


สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด
กรณี ลงทะเบียนสาระเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ทัน
ให้ลงช่วงแก้ไขด้วยตนเอง
คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ
1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)

กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่-เดือน-ปี เวลา ระดับชั้น หมายเหตุ
15 มิถุนายน 2563   มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเพิ่มเติม
16 มิถุนายน 2563  มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาเพิ่มเติม
17 มิถุนายน 2563  มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเพิ่มเติม
18 มิถุนายน 256308:00น.-16:30น. มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเพิ่มเติม
19 มิถุนายน 2563 08:00น.-16:30น. มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2563 08:00น.-16:30น. มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 กิจกรรมชุมนุม/สี่เหล่า
21 มิถุนายน 2563 08:00น.-16:30น. มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 กิจกรรมชุมนุม
ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563   ทุกระดับชั้น แก้ไขด้วยตนเอง วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม/สี่เหล่า