* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 8 คน


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 20/20 อ34 717 Print / xls
2 ง20211 การผลิตพันธุ์ไม้ 1 1 2 20/20 อ34 761 Print / xls
3 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20/20 อ34 707 Print / xls
4 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20/20 อ34 702 Print / xls
5 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 17/25 อ34 744 Print / xls
6 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18/18 อ34 746 Print / xls
7 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1 2 29/30 อ34 840 Print / xls
8 พ20203 เปตอง 0.5 1 16/25 อ3 506 Print / xls
9 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 17/25 อ4 506 Print / xls
10 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 30/30 อ34 302 Print / xls
11 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30/30 อ34 309 Print / xls
12 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30/30 อ34 348 Print / xls
13 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30/30 อ34 345 Print / xls
14 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30/30 อ34 349 Print / xls
15 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 30/30 อ34 351 Print / xls
16 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 25/25 อ34 609 Print / xls
17 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 24/25 อ34 603 Print / xls
18 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 25/25 อ34 606 Print / xls
19 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 2 25/25 อ34 652 Print / xls
20 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 31/32 อ34 822 Print / xls
21 อ21214 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 31/32 อ34 804 Print / xls
22 อ21220 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 32/32 อ34 811 Print / xls
23 อ21226 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 23/32 อ34 834 Print / xls
24 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 29/29 ศ78 756 Print / xls
25 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 28/28 ศ78 735 Print / xls
26 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 19/20 ศ78 707 Print / xls
27 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20/20 ศ78 702 Print / xls
28 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 14/28 ศ78 744 Print / xls
29 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18/18 ศ78 746 Print / xls
30 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1 2 28/29 ศ78 840 Print / xls
31 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 28/28 ศ78 152 Print / xls
32 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 27/28 ศ78 305 Print / xls
33 ว20202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 27/28 ศ78 323 Print / xls
34 ว20216 โลกและบรรยากาศ 1 2 28/28 ศ78 343 Print / xls
35 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 22/28 ศ78 349 Print / xls
36 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 17/28 ศ78 351 Print / xls
37 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 25/25 ศ78 609 Print / xls
38 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 28/28 ศ78 603 Print / xls
39 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 1 2 28/28 ศ78 655 Print / xls
40 ศ21212 ดนตรีพื้นเมือง2 1 2 27/28 ศ78 651 Print / xls
41 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 2 28/28 ศ78 652 Print / xls
42 ส21121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 25/28 ศ78 460 Print / xls
43 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 29/29 ศ78 836 Print / xls
44 อ21214 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 26/29 ศ78 804 Print / xls
45 อ21220 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 29/29 ศ78 811 Print / xls
46 อ21226 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 19/29 ศ78 834 Print / xls
47 ง20293 งานห้องสมุด 1 2 12/12 ศ78 719 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 18/19 จ34 756 Print / xls
2 ง20215 การผสมดินปลูก2 1 2 15/15 จ34 761 Print / xls
3 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 20/19 จ34 735 Print / xls
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 15/20 จ34 707 Print / xls
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 18/20 จ34 703 Print / xls
6 ง20263 อาหารไทย 1 2 22/19 จ34 725 Print / xls
7 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 19/19 จ34 723 Print / xls
8 ง20274 งานใบตอง 1 2 17/19 จ34 731 Print / xls
9 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 19/18 จ34 746 Print / xls
10 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 12/19 จ34 742 Print / xls
11 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 1 2 19/19 จ34 840 Print / xls
12 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 18/20 จ34 151 Print / xls
13 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 18/20 จ34 154 Print / xls
14 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 17/19 จ34 819 Print / xls
15 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 10/20 จ3 551 Print / xls
16 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 10/20 จ4 551 Print / xls
17 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 16/20 จ34 346 Print / xls
18 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 20/20 จ34 345 Print / xls
19 ว20223 ทักษะชีววิทยาเบื้องต้น 1 2 20/20 จ34 310 Print / xls
20 ว20223 ทักษะชีววิทยาเบื้องต้น 1 2 20/20 จ34 326 Print / xls
21 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 14/20 จ34 351 Print / xls
22 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 19/19 จ34 606 Print / xls
23 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 19/19 จ34 651 Print / xls
24 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 18/19 จ34 655 Print / xls
25 อ22204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 21/19 จ34 823 Print / xls
26 อ22228 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 16/19 จ34 802 Print / xls
27 อ22235 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 2 20/19 จ34 878 Print / xls
28 ง20215 การผสมดินปลูก 2 1 2 20/20 พฤ78 761 Print / xls
29 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 19/19 พฤ78 756 Print / xls
30 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 2 20/18 พฤ78 744 Print / xls
31 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 11/19 พฤ78 707 Print / xls
32 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 16/19 พฤ78 702 Print / xls
33 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 19/19 พฤ78 703 Print / xls
34 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 6/18 พฤ78 732 Print / xls
35 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 17/18 พฤ78 746 Print / xls
36 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 14/18 พฤ78 742 Print / xls
37 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 20/20 พฤ78 151 Print / xls
38 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 20/20 พฤ78 154 Print / xls
39 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 15/19 พฤ78 819 Print / xls
40 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 11/25 พฤ7 551 Print / xls
41 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 11/25 พฤ7 551 Print / xls
42 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 15/19 พฤ78 337 Print / xls
43 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 16/19 พฤ78 302 Print / xls
44 ว20218 โลกและท้องฟ้า 1 2 17/19 พฤ78 341 Print / xls
45 ว20223 ทักษะชีววิทยาเบื้องต้น 1 2 19/19 พฤ78 318 Print / xls
46 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 18/19 พฤ78 351 Print / xls
47 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 18/18 พฤ78 655 Print / xls
48 ศ22205 การออกแบบเบื้องต้น 1 2 18/18 พฤ78 666 Print / xls
49 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 18/18 พฤ78 606 Print / xls
50 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 17/18 พฤ78 651 Print / xls
51 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 24/27 พฤ78 435 Print / xls
52 อ22216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 14/19 พฤ78 824 Print / xls
53 อ22222 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 18/19 พฤ78 871 Print / xls
54 อ22235 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 2 19/19 พฤ78 878 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 18/20 จ78 707 Print / xls
2 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20/20 จ78 703 Print / xls
3 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 23/20 จ78 745 Print / xls
4 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 9/20 จ78 760 Print / xls
5 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18/18 จ78 746 Print / xls
6 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 20/20 จ78 742 Print / xls
7 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 25/25 จ78 154 Print / xls
8 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 9/24 จ78 819 Print / xls
9 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 25/25 จ7 551 Print / xls
10 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 25/25 จ8 551 Print / xls
11 ว20204 พันธุกรรมและการอยู่รอด 1 2 31/25 จ78 342 Print / xls
12 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1 2 6/25 จ78 319 Print / xls
13 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 10/25 จ78 301 Print / xls
14 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 20/25 จ78 351 Print / xls
15 ศ23202 แฟชั่นดีไซน์ 1 2 22/22 จ78 666 Print / xls
16 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 23/22 จ78 655 Print / xls
17 ศ23214 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2 20/20 จ78 651 Print / xls
18 ศ23225 เดคูพาจ 1 2 22/22 จ78 608 Print / xls
19 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 22/22 จ78 603 Print / xls
20 อ22230 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 20/25 จ78 879 Print / xls
21 อ23218 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 12/25 จ78 829 Print / xls
22 อ23224 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 25/25 จ78 801 Print / xls
23 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 21/19 ศ34 756 Print / xls
24 ง20216 การผสมดินปลูก 3 1 2 17/15 ศ34 761 Print / xls
25 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 21/19 ศ34 735 Print / xls
26 ง20240 ช่างปูน 1 2 21/19 ศ34 744 Print / xls
27 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 8/20 ศ34 707 Print / xls
28 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 3/20 ศ34 703 Print / xls
29 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 24/20 ศ34 745 Print / xls
30 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 25/19 ศ34 747 Print / xls
31 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 5/19 ศ34 732 Print / xls
32 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18/18 ศ34 746 Print / xls
33 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 15/19 ศ34 742 Print / xls
34 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 18/19 ศ34 154 Print / xls
35 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 5/19 ศ34 819 Print / xls
36 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 21/20 ศ3 551 Print / xls
37 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 21/20 ศ4 551 Print / xls
38 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 16/19 ศ34 302 Print / xls
39 ว20204 พันธุกรรมและการอยู่รอด 1 2 11/19 ศ34 342 Print / xls
40 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 17/19 ศ34 324 Print / xls
41 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 20/19 ศ34 330 Print / xls
42 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 14/19 ศ34 301 Print / xls
43 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 7/19 ศ34 351 Print / xls
44 ศ23201 วาดเส้น 1 2 21/19 ศ34 655 Print / xls
45 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 12/19 ศ34 603 Print / xls
46 ศ30213 ศิลปะการต้องดอก 1 2 19/19 ศ34 606 Print / xls
47 อ22230 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 16/20 ศ34 879 Print / xls
48 อ23224 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 12/20 ศ34 801 Print / xls
49 ง20299 แกะสลักผัก ผลไม้ 1 2 16/15 จ78 726 Print / xls
50 ง20299 แกะสลักผัก ผลไม้ 1 2 19/15 ศ34 726 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
No data

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 0/13 อ89 703 Print / xls
2 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 0/13 อ89 706 Print / xls
3 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 2 13/13 อ89 756 Print / xls
4 ง30206 การจัดสวนในภาชนะ 1 2 12/12 อ89 761 Print / xls
5 ง30238 เขียนแบบ 2 1 2 12/12 อ89 735 Print / xls
6 ง30264 อาหารอบ 1 2 13/13 อ89 758 Print / xls
7 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 16/13 อ89 745 Print / xls
8 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 0/12 อ89 732 Print / xls
9 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 12/12 อ89 759 Print / xls
10 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2 13/13 อ89 817 Print / xls
11 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร1 1 2 11/13 อ89 819 Print / xls
12 ว30230 หัวข้อคัดสรร 1 2 7/12 อ89 316 Print / xls
13 ศ30201 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 14/12 อ89 603 Print / xls
14 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 9/12 อ89 609 Print / xls
15 ศ30209 องค์ประกอบศิลป์ 1 2 11/12 อ89 655 Print / xls
16 ศ30213 ศิลปะการต้องดอก 1 2 12/12 อ89 606 Print / xls
17 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 12/12 อ89 610 Print / xls
18 อ32234 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 9/13 อ89 875 Print / xls
19 อ32241 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 2 9/13 อ89 877 Print / xls
20 อ32242 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาอาชีพในท้องถิ่น 1 2 7/13 อ89 806 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 19/20 พฤ34 703 Print / xls
2 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 4/20 พฤ34 706 Print / xls
3 ง30204 การปลูกไม้กระถาง 1 2 23/20 พฤ34 761 Print / xls
4 ง30238 เขียนแบบ 2 1 2 35/35 พฤ34 735 Print / xls
5 ง30267 ถักโครเชท์ 1 2 22/35 พฤ34 747 Print / xls
6 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 15/35 พฤ34 760 Print / xls
7 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 25/35 พฤ34 759 Print / xls
8 ง30299 แกะสลักผัก ผลไม้ 1 2 20/20 พฤ34 726 Print / xls
9 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 29/35 พฤ34 819 Print / xls
10 ศ30235 บาติก2 1 2 32/35 พฤ34 608 Print / xls

TOP