* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.6

1.นักเรียนห้อง ม.6/1- 6/9 ไม่ต้องเลือก
2.นักเรียนห้อง ม.6/10 - 6/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวันพฤหัส คาบ 34
3.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 พฤ34 703 122
2 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 20 พฤ34 706 111
3 ง30204 การปลูกไม้กระถาง 1 2 20 พฤ34 761 เกษตร 4
4 ง30238 เขียนแบบ 2 1 2 35 พฤ34 735 ช่างอุตฯ 3
5 ง30267 ถักโครเชท์ 1 2 35 พฤ34 747 งานประดิษฐ์ตึก6
6 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 35 พฤ34 760 ห้องสมุด
7 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 35 พฤ34 759 925
8 ง30299 แกะสลักผัก ผลไม้ 1 2 20 พฤ34 726 924
9 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 35 พฤ34 819 733
10 ศ30235 บาติก2 1 2 35 พฤ34 608 ศิลปะ4