* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.5

1.นักเรียนห้อง ม.5/1 - 5/5 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวันอังคาร คาบ 89
ยกเว้นนักเรียนที่เรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเลือก
2.นักเรียนห้อง ม.5/6- 5/16 ไม่ต้องเลือก
3.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 13 อ89 703 122
2 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 13 อ89 706 111
3 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 2 13 อ89 756 เกษตร 3
4 ง30206 การจัดสวนในภาชนะ 1 2 12 อ89 761 เกษตร 4
5 ง30238 เขียนแบบ 2 1 2 12 อ89 735 ช่างอุตฯ 3
6 ง30264 อาหารอบ 1 2 13 อ89 758 คหกรรม1
7 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 13 อ89 745 924
8 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 12 อ89 732 843
9 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 12 อ89 759 925
10 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2 13 อ89 817 633
11 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร1 1 2 13 อ89 819 735
12 ว30230 หัวข้อคัดสรร 1 2 12 อ89 316 ค.1
13 ศ30201 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 12 อ89 603 ศิลปะ3
14 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 12 อ89 609 ศิลปะ2
15 ศ30209 องค์ประกอบศิลป์ 1 2 12 อ89 655 ลานA
16 ศ30213 ศิลปะการต้องดอก 1 2 12 อ89 606 ลานกลาง
17 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 12 อ89 610 ดนตรีไทย
18 อ32234 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 13 อ89 875 934
19 อ32241 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 2 13 อ89 877 938
20 อ32242 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาอาชีพในท้องถิ่น 1 2 13 อ89 806 932