* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 5 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.3

1.นักเรียน ม.3/1 - 3/8 เลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มให้ครบ 4 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวันจันทร์ คาบ 78 และวันศุกร์ คาบ 34
2.ให้นักเรียน ม.3/9 - 3/11 เลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่ม 2 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวันจันทร์ คาบ 78
3.ให้นักเรียน ม.3/12 - 3/13 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน ศุกร์ คาบ 34
4.ยกเว้นนักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
5.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 จ78 707 123
2 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 จ78 703 122
3 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 20 จ78 745 924
4 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 20 จ78 760 335
5 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18 จ78 746 เรียนร่วม
6 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 20 จ78 742 โรงฝึกงาน
7 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 25 จ78 154 737
8 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 24 จ78 819 722
9 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 25 จ7 551 สนามฟุตบอล
10 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 25 จ8 551 ศูนย์บน
11 ว20204 พันธุกรรมและการอยู่รอด 1 2 25 จ78 342 922
12 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1 2 25 จ78 319 ว.4
13 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 25 จ78 301 BC
14 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 25 จ78 351 921
15 ศ23202 แฟชั่นดีไซน์ 1 2 22 จ78 666 ลานB
16 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 22 จ78 655 ลานA
17 ศ23214 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2 20 จ78 651 ดนตรีไทย
18 ศ23225 เดคูพาจ 1 2 22 จ78 608 ศิลปะ4
19 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 22 จ78 603 ลานกลาง
20 อ22230 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 25 จ78 879 731
21 อ23218 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 25 จ78 829 736
22 อ23224 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 25 จ78 801 735
23 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 19 ศ34 756 เกษตร3
24 ง20216 การผสมดินปลูก 3 1 2 15 ศ34 761 เกษตร4
25 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 19 ศ34 735 ช่างอุตฯ 3
26 ง20240 ช่างปูน 1 2 19 ศ34 744 ช่างอุตฯ 1
27 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 ศ34 707 123
28 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 ศ34 703 122
29 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 20 ศ34 745 924
30 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 19 ศ34 747 งานประดิษฐ์ตึก6
31 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 19 ศ34 732 936
32 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18 ศ34 746 เรียนร่วม
33 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 19 ศ34 742 โรงฝึกงาน
34 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 19 ศ34 154 744
35 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 19 ศ34 819 841
36 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20 ศ3 551 สนามฟุตบอล
37 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20 ศ4 551 ศูนย์บน
38 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 19 ศ34 302 ว.1
39 ว20204 พันธุกรรมและการอยู่รอด 1 2 19 ศ34 342 922
40 ว20209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 19 ศ34 324 ว.3
41 ว20217 โลกและดาราศาสตร์ 1 2 19 ศ34 330 โลกฯ
42 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 19 ศ34 301 BC
43 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 19 ศ34 351 921
44 ศ23201 วาดเส้น 1 2 19 ศ34 655 ลานA
45 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 19 ศ34 603 ศิลปะ3
46 ศ30213 ศิลปะการต้องดอก 1 2 19 ศ34 606 ลานกลาง
47 อ22230 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 20 ศ34 879 833
48 อ23224 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 20 ศ34 801 834
49 ง20299 แกะสลักผัก ผลไม้ 1 2 15 จ78 726 924
50 ง20299 แกะสลักผัก ผลไม้ 1 2 15 ศ34 726 924