* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 6 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.2

1.ให้นักเรียน ม.2/1 -2/9 เลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่ม 4 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวัน จันทร์ คาบ 34 และวันพฤหัสบดี คาบ 78
2.ให้นักเรียน ม.2/10 -2/12 เลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่ม 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน พฤหัสบดี คาบ 78
3.ให้นักเรียน ม.2/13 -2/15 เลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่ม 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน จันทร์ คาบ 34
4.ยกเว้นนักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
5.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป 2 1 2 19 จ34 756 เกษตร3
2 ง20215 การผสมดินปลูก2 1 2 15 จ34 761 เกษตร4
3 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 19 จ34 735 ช่างอุตฯ 3
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 จ34 707 123
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 จ34 703 122
6 ง20263 อาหารไทย 1 2 19 จ34 725 คหกรรม1
7 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 19 จ34 723 คหกรรม2
8 ง20274 งานใบตอง 1 2 19 จ34 731 คหกรรม3
9 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18 จ34 746 เรียนร่วม
10 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 19 จ34 742 โรงฝึกงาน
11 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 1 2 19 จ34 840 345
12 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 20 จ34 151 738
13 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 20 จ34 154 731
14 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 19 จ34 819 346
15 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20 จ3 551 สนามฟุตบอล
16 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20 จ4 551 ศูนย์บน
17 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 20 จ34 346 ว.6
18 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 20 จ34 345 922
19 ว20223 ทักษะชีววิทยาเบื้องต้น 1 2 20 จ34 310 ช.2
20 ว20223 ทักษะชีววิทยาเบื้องต้น 1 2 20 จ34 326 ช.1
21 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 20 จ34 351 921
22 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 19 จ34 606 ศิลปะ3
23 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 19 จ34 651 ดนตรีไทย
24 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 19 จ34 655 ลานA
25 อ22204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 19 จ34 823 336
26 อ22228 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 19 จ34 802 832
27 อ22235 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 2 19 จ34 878 831
28 ง20215 การผสมดินปลูก 2 1 2 20 พฤ78 761 เกษตร4
29 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 19 พฤ78 756 เกษตร3
30 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 2 18 พฤ78 744 ช่างอุตฯ 1
31 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 19 พฤ78 707 123
32 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 19 พฤ78 702 122
33 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 19 พฤ78 703 111
34 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 18 พฤ78 732 748
35 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18 พฤ78 746 เรียนร่วม
36 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 18 พฤ78 742 โรงฝึกงาน
37 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 20 พฤ78 151 732
38 ท20213 พระราชนิพนธ์ ร.6 1 2 20 พฤ78 154 738
39 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 19 พฤ78 819 743
40 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 25 พฤ7 551 สนามฟุตบอล
41 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 25 พฤ7 551 ศูนย์บน
42 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 19 พฤ78 337 ว.6
43 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 19 พฤ78 302 ว.2
44 ว20218 โลกและท้องฟ้า 1 2 19 พฤ78 341 โลกฯ
45 ว20223 ทักษะชีววิทยาเบื้องต้น 1 2 19 พฤ78 318 ช.2
46 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 19 พฤ78 351 921
47 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 18 พฤ78 655 ลานA
48 ศ22205 การออกแบบเบื้องต้น 1 2 18 พฤ78 666 ลานกลาง
49 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 18 พฤ78 606 ศิลปะ3
50 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 18 พฤ78 651 ดนตรีไทย
51 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 27 พฤ78 435 321
52 อ22216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 19 พฤ78 824 933
53 อ22222 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 19 พฤ78 871 747
54 อ22235 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 2 19 พฤ78 878 746