* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 7 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.1

1.ให้นักเรียน ม.1/1 -1/13 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 4 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวัน อังคาร คาบ 34 และวัน ศุกร์ คาบ 78
2.ให้นักเรียน ม.1/14 เลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่ม 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน ศุกร์ คาบ 78
3.ยกเว้นนักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
4.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 20 อ34 717 เกษตร 2
2 ง20211 การผลิตพันธุ์ไม้ 1 1 2 20 อ34 761 เกษตร 4
3 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 อ34 707 123
4 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 อ34 702 122
5 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 25 อ34 744 ช่างอุตฯ 1
6 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18 อ34 746 เรียนร่วม
7 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1 2 30 อ34 840 333
8 พ20203 เปตอง 0.5 1 25 อ3 506 สนามเปตอง
9 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 25 อ4 506 ศูนย์บน
10 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 30 อ34 302 SC
11 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30 อ34 309 ว.5
12 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30 อ34 348 ว.3
13 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30 อ34 345 ว.4
14 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30 อ34 349 922
15 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 30 อ34 351 921
16 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 25 อ34 609 ศิลปะ2
17 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 25 อ34 603 ลาน A
18 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 25 อ34 606 ศิลปะ3
19 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 2 25 อ34 652 ลานดนตรี
20 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 32 อ34 822 825
21 อ21214 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 32 อ34 804 821
22 อ21220 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 32 อ34 811 931
23 อ21226 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 32 อ34 834 Eng. Corner
24 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 2 29 ศ78 756 เกษตร3
25 ง20238 เขียนแบบ 2 1 2 28 ศ78 735 ช่างอุตฯ 3
26 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 ศ78 707 123
27 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 1 2 20 ศ78 702 122
28 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 1 2 28 ศ78 744 ช่างอุตฯ 1
29 ง20296 ตุงจากกระดาษ 1 2 18 ศ78 746 เรียนร่วม
30 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1 2 29 ศ78 840 334
31 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 28 ศ78 152 734
32 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 28 ศ78 305 ว.1
33 ว20202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 28 ศ78 323 ว.6
34 ว20216 โลกและบรรยากาศ 1 2 28 ศ78 343 โลกฯ
35 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 28 ศ78 349 922
36 ว20224 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 2 28 ศ78 351 921
37 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 25 ศ78 609 ศิลปะ2
38 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 28 ศ78 603 ศิลปะ3
39 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 1 2 28 ศ78 655 ลานA
40 ศ21212 ดนตรีพื้นเมือง2 1 2 28 ศ78 651 ดนตรีไทย
41 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 2 28 ศ78 652 ลานดนตรี
42 ส21121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 28 ศ78 460 322
43 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 29 ศ78 836 335
44 อ21214 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 29 ศ78 804 831
45 อ21220 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 29 ศ78 811 844
46 อ21226 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 29 ศ78 834 Eng. Corner
47 ง20293 งานห้องสมุด 1 2 12 ศ78 719 336