* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน


ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


คำชี้แจงการเลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1. นักเรียนทุกคนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมเพียง 1 คาบ (พ7)

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ก20916 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
0.5 1 18 พ7 326 ชีววิทยา 1
2 ก20916 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 339 วิทย์ 6,เคมี1,BC
3 ก20916 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 347 ฟิสิกส์ 1
4 ก20916 พลังงานทดแทน
0.5 1 10 พ7 324 วิทย์ 4
5 ก20916 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก
0.5 1 10 พ7 342 921
6 ก20916 เคมีคำนวณ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 346 วิทย์ 2
7 ก20916 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
0.5 1 36 พ7 348 ห้องพฤกษศาสตร์
8 ก20916 นิเวศวิทยา ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 340 วิทย์ 6
9 ก20916 นัทวิทย์คิดสนุก
0.5 1 10 พ7 319 วิทย์ 3
10 ก20916 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 304 เคมี 2
11 ก20916 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 323 วิทย์ 7
12 ก20916 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
0.5 1 10 พ7 337 ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์
13 ก20916 Selected Topic สร้างสุข
0.5 1 10 พ7 316 ห้องหน้าลิฟต์ ตึก 9 ชั้น 2
14 ก20916 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 305 วิทย์ 1
15 ก20916 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
0.5 1 37 พ7 341 ห้องโลกดาราศาสตร์
16 ก20916 นักธรณีรุ่นเยาว์
0.5 1 10 พ7 330 ห้องปฏิบัติการโลกและดาราศาสตร์
17 ก20916 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 318 ชีว 2
18 ก20924 พับกระดาษ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 309 วิทย์ 5
19 ก20914 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่าน
ั้น)
0.5 1 82 พ7 225 ศูนย์คณิตศาสตร์
20 ก20914 A Math
0.5 1 64 พ7 232 631632633
21 ก20914 คณิตศาสตร์
0.5 1 109 พ7 235 641, 642, 643,644, 645
22 ก20914 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น
0.5 1 10 พ7 204 634
23 ก20914 หมากรุก ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 217 833
24 ก20924 ปักริบบิ้นแสนสวย
0.5 1 18 พ7 737 925
25 ก20918 สังคม
0.5 1 18 พ7 415 322
26 ก20918 ประวัติศาสตร์
0.5 1 18 พ7 405 311
27 ก20918 สวดมนต์
0.5 1 18 พ7 431 331
28 ก20918 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น
0.5 1 36 พ7 435 321
29 ก20918 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น
0.5 1 36 พ7 439 314
30 ก20918 รักนิติศาสตร์
0.5 1 10 พ7 410 326
31 ก20918 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น
0.5 1 10 พ7 438 128
32 ก20918 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น
0.5 1 15 พ7 414 316
33 ก20918 เศรษฐกิจพอเพียง
0.5 1 10 พ7 437 323
34 ก20918 มารยาทไทย
0.5 1 10 พ7 417 124
35 ก20924 นักสะสม ม.ต้น
0.5 1 54 พ7 116 722
36 ก20912 ทักษะภาษาไทย
0.5 1 36 พ7 126 ศูนย์ไทย 1
37 ก20912 วาทศิลป์ เยาวชนยอดนักพูด
0.5 1 10 พ7 127 738
38 ก20912 หนอนหนังสือ ม.ต้น
0.5 1 36 พ7 104 ศูนย์ไทย 2
39 ก20912 ภาษาล้านนา (คำเมือง)
0.5 1 10 พ7 128 725
40 ก20912 ขับร้องทำนองเสนาะ
0.5 1 10 พ7 102 731
41 ก20912 ปริศนาอักษรไขว้
0.5 1 36 พ7 109 737 - 738
42 ก20912 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
0.5 1 18 พ7 103 ใต้ตึก 7 ฝั่งร้านถ่ายเอกสาร
43 ก20912 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 746 ห้องเรียนร่วม
44 ก20926 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน
0.5 1 18 พ7 802 842
45 ก20926 Puzzle words ม.ต้น
0.5 1 54 พ7 810 821
46 ก20926 Love reading ม.ต้น
0.5 1 72 พ7 823 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
47 ก20926 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น
0.5 1 54 พ7 816 831
48 ก20926 English on Movie
0.5 1 10 พ7 838 เกษมโชค
49 ก20926 English corner
0.5 1 18 พ7 859 826
50 ก20924 งานปักและงานถัก
0.5 1 36 พ7 833 924 - 925
51 ก20924 พับกระดาษญี่ปุ่น
0.5 1 18 พ7 868 939
52 ก20926 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3ไม่เคยเรียนภ
าษาฝรั่งเศสในชีวิตปร
0.5 1 0 พ7 819 844
53 ก20926 Crossword Games ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 805 826
54 ก20926 เรารักโรงเรียน
0.5 1 18 พ7 822 935
55 ก20926 English Speech ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 832 923
56 ก20926 บาสเก็ตบอล
0.5 1 18 พ7 503 ศูนย์กีฬาชั้นบน
57 ก20920 วอลเล่ย์บอล
0.5 1 46 พ7 505 วิบูลย์พล 1
58 ก20920 เทเบิลเทนนิส
0.5 1 64 พ7 506 ศูนย์กีฬา
59 ก20920 กรีฑา
0.5 1 10 พ7 509 ศูนย์กีฬา
60 ก20922 ดนตรีสากล
0.5 1 10 พ7 604 ดนตรี อาคารบุญชู
61 ก20922 ศิลปะการแสดง
0.5 1 10 พ7 602 นาฏศิลป์ 1
62 ก20922 นาฏยลีลา
0.5 1 10 พ7 611 นาฏศิลป์ 2
63 ก20922 ขับร้อง ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 609 ศิลปะ 2
64 ก20922 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเ
ศษด้านศิลปะ
0.5 1 18 พ7 655 ลานศิลป์ 2
65 ก20922 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด)ม. ต้น
(ถนัดขวา)
0.5 1 18 พ7 606 ศิลป์ 1
66 ก20922 ลายเส้นภาพไทย
0.5 1 10 พ7 603 หน้าห้องศิลปะ
67 ก20922 วงโยธวาทิต
0.5 1 30 พ7 610 ลานดนตรี 1
68 ก20922 ดนตรีไทยพื้นเมือง
0.5 1 10 พ7 651 ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง
69 ก20924 ช่างในบ้าน ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 733 ช่างไฟฟ้า
70 ก20924 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 735 ห้องเขียนแบบ
71 ก20924 การถ่ายภาพ
0.5 1 27 พ7 738 เกษมชัย
72 ก20924 คุ้มครองผู้บริโภค
0.5 1 27 พ7 723 อาคารคหกรรม
73 ก20924 รักษ์ต้นไม้
0.5 1 36 พ7 717 สวนสมเด็จย่าฯ
74 ก20924 พิมพ์ดีด ม.ต้น
0.5 1 36 พ7 705 พิมพ์ดีด
75 ก20924 Internet ม.ต้น
0.5 1 15 พ7 219 ห้อง Internet
76 ก20924 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น
0.5 1 30 พ7 714 ห้องคอม 1
77 ก20924 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น
0.5 1 36 พ7 711 ห้องคอม 2
78 ก20924 ห้องสมุด
0.5 1 27 พ7 719 ห้องสมุด
79 ก20924 งานใบตอง
0.5 1 10 พ7 731 อาคารกุศลเกษม(คหกรรม)
80 ก20928 แนะแนว
0.5 1 45 พ7 907 แนะแนว,324,325
81 ก20928 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3)
0.5 1 18 พ7 747 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
82 ก20924 ประดิดประดอย
0.5 1 10 พ7 726 924
83 ก20924 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น
0.5 1 18 พ7 811 ห้องสหกรณ์
84 ก20928 ลูกเสือเกียรติยศ
0.5 1 60 พ7 406 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 ก20226 ลีลาศ
0.5 1 10 พ7 515 ห้องสุขศึกษา