* หมดเวลาลงทะเบียน/แก้ไข *
  วิชาเรียนเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม  
 
 
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน

สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด
กรณี ลงทะเบียนสาระเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ทัน
ให้ลงช่วงแก้ไขด้วยตนเอง
คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ
1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)
กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่-เดือน-ปี เวลา รายการลงทะเบียน ระดับชั้น
16 ตุลาคม 2562 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.1
16 ตุลาคม 2562 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.4
17 ตุลาคม 2562 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.2
17 ตุลาคม 2562 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.5
18 ตุลาคม 2562 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.3
18 ตุลาคม 2562 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.6
19 ตุลาคม 2562 09.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.1 - ม.3
20 ตุลาคม 2562 09.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.4 - ม.6
23 - 31 ตุลาคม 2562 - แก้ไขด้วยตนเอง ทุกระดับชั้น