* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 10 คน


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 1 2 28/28 อ34 717 Print / xls
2 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 28/28 อ34 718 Print / xls
3 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 28/28 อ34 735 Print / xls
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 อ34 707 Print / xls
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 อ34 702 Print / xls
6 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 12/15 อ34 732 Print / xls
7 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 1 2 11/12 อ34 744 Print / xls
8 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 อ34 746 Print / xls
9 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 29/30 อ34 819 Print / xls
10 พ20203 เปตอง 0.5 1 22/25 อ3 506 Print / xls
11 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 23/25 อ4 551 Print / xls
12 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 6/30 อ34 825 Print / xls
13 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 30/30 อ34 304 Print / xls
14 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30/30 อ34 329 Print / xls
15 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 30/30 อ34 609 Print / xls
16 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 30/30 อ34 503 Print / xls
17 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 1 2 12/20 อ34 610 Print / xls
18 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 17/20 อ34 612 Print / xls
19 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 29/30 อ34 429 Print / xls
20 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 30/30 อ34 460 Print / xls
21 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 32/30 อ34 0 Print / xls
22 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 26/30 อ34 804 Print / xls
23 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 30/30 อ34 811 Print / xls
24 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 27/30 อ34 843 Print / xls
25 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 30/30 อ34 808 Print / xls
26 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 1 2 25/25 ศ78 756 Print / xls
27 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 24/25 ศ78 735 Print / xls
28 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 ศ78 707 Print / xls
29 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 ศ78 702 Print / xls
30 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 15/15 ศ78 732 Print / xls
31 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 1 2 25/25 ศ78 744 Print / xls
32 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 ศ78 746 Print / xls
33 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 2 26/26 ศ78 861 Print / xls
34 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 1 2 26/26 ศ78 812 Print / xls
35 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 40/40 ศ78 155 Print / xls
36 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 24/25 ศ7 551 Print / xls
37 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 24/25 ศ8 551 Print / xls
38 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 25/25 ศ78 305 Print / xls
39 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 25/25 ศ78 309 Print / xls
40 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 23/23 ศ78 609 Print / xls
41 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 22/23 ศ78 606 Print / xls
42 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 1 2 23/23 ศ78 655 Print / xls
43 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 1 2 18/20 ศ78 651 Print / xls
44 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 20/20 ศ78 612 Print / xls
45 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 25/25 ศ78 429 Print / xls
46 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 25/25 ศ78 460 Print / xls
47 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 25/25 ศ78 0 Print / xls
48 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 23/25 ศ78 823 Print / xls
49 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 23/25 ศ78 804 Print / xls
50 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 24/25 ศ78 811 Print / xls
51 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 22/25 ศ78 834 Print / xls
52 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 23/25 ศ78 808 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 1 2 15/15 จ34 756 Print / xls
2 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 15/15 จ34 718 Print / xls
3 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 15/15 จ34 734 Print / xls
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15/15 จ34 707 Print / xls
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15/15 จ34 703 Print / xls
6 ง20261 ระเบียนการเงิน 1 2 14/15 จ34 708 Print / xls
7 ง20263 อาหารไทย 1 2 15/15 จ34 725 Print / xls
8 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 15/15 จ34 723 Print / xls
9 ง20274 งานใบตอง 1 2 15/15 จ34 731 Print / xls
10 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 5/12 จ34 732 Print / xls
11 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 จ34 746 Print / xls
12 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 13/15 จ34 742 Print / xls
13 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 15/15 จ34 840 Print / xls
14 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 15/15 จ34 156 Print / xls
15 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 13/15 จ34 819 Print / xls
16 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20/20 จ3 551 Print / xls
17 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20/20 จ4 551 Print / xls
18 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 15/15 จ34 825 Print / xls
19 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 15/15 จ34 323 Print / xls
20 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 15/15 จ34 337 Print / xls
21 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 15/15 จ34 346 Print / xls
22 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 15/15 จ34 302 Print / xls
23 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14/14 จ34 349 Print / xls
24 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14/14 จ34 345 Print / xls
25 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 14/14 จ34 609 Print / xls
26 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 1 2 13/14 จ34 606 Print / xls
27 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 1 2 6/14 จ34 651 Print / xls
28 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 14/14 จ34 655 Print / xls
29 อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 10/14 จ34 824 Print / xls
30 อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 13/14 จ34 836 Print / xls
31 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 12/14 จ34 876 Print / xls
32 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 14/14 จ34 808 Print / xls
33 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 1 2 17/18 พฤ78 756 Print / xls
34 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 16/18 พฤ78 734 Print / xls
35 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 12/18 พฤ78 735 Print / xls
36 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 2 18/18 พฤ78 744 Print / xls
37 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 19/18 พฤ78 707 Print / xls
38 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18/18 พฤ78 702 Print / xls
39 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 18/18 พฤ78 703 Print / xls
40 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 6/12 พฤ78 732 Print / xls
41 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15/15 พฤ78 746 Print / xls
42 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 3/18 พฤ78 742 Print / xls
43 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 18/18 พฤ78 840 Print / xls
44 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 18/18 พฤ78 156 Print / xls
45 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 11/18 พฤ78 819 Print / xls
46 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20/20 พฤ7 551 Print / xls
47 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20/20 พฤ8 551 Print / xls
48 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 8/18 พฤ78 825 Print / xls
49 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 15/18 พฤ78 323 Print / xls
50 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 15/18 พฤ78 337 Print / xls
51 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 9/18 พฤ78 346 Print / xls
52 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 12/18 พฤ78 302 Print / xls
53 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 18/18 พฤ78 349 Print / xls
54 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 17/18 พฤ78 609 Print / xls
55 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 14/18 พฤ78 606 Print / xls
56 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2 18/18 พฤ78 651 Print / xls
57 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 1 2 18/18 พฤ78 608 Print / xls
58 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 17/17 พฤ78 435 Print / xls
59 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 15/17 พฤ78 876 Print / xls
60 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 16/17 พฤ78 808 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 15/15 จ78 756 Print / xls
2 ง20240 ช่างปูน 1 2 18/15 จ78 744 Print / xls
3 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 10/15 จ78 707 Print / xls
4 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 12/15 จ78 703 Print / xls
5 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 20/15 จ78 745 Print / xls
6 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 16/15 จ78 747 Print / xls
7 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 9/12 จ78 732 Print / xls
8 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 14/15 จ78 746 Print / xls
9 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 15/15 จ78 734 Print / xls
10 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 15/15 จ78 742 Print / xls
11 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 15/15 จ78 840 Print / xls
12 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 5/15 จ78 819 Print / xls
13 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 23/20 จ7 551 Print / xls
14 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 24/20 จ8 551 Print / xls
15 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 3/15 จ78 825 Print / xls
16 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 15/15 จ78 342 Print / xls
17 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 1 2 15/15 จ78 324 Print / xls
18 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 9/15 จ78 301 Print / xls
19 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 14/15 จ78 339 Print / xls
20 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 15/15 จ78 606 Print / xls
21 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 15/15 จ78 655 Print / xls
22 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 11/15 จ78 651 Print / xls
23 ศ23225 เดคูพาจ 1 2 16/15 จ78 608 Print / xls
24 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 1 2 16/15 จ78 438 Print / xls
25 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 12/15 จ78 801 Print / xls
26 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 15/15 จ78 876 Print / xls
27 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 15/15 จ78 808 Print / xls
28 ง20221 การจัดสวนแก้ว 1 2 16/15 ศ34 718 Print / xls
29 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 20/20 ศ34 735 Print / xls
30 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 7/20 ศ34 707 Print / xls
31 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18/20 ศ34 703 Print / xls
32 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 12/19 ศ34 732 Print / xls
33 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 16/15 ศ34 746 Print / xls
34 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 10/20 ศ34 734 Print / xls
35 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 3/20 ศ34 742 Print / xls
36 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 20/19 ศ34 840 Print / xls
37 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 1 2 21/20 ศ34 821 Print / xls
38 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 13/19 ศ34 819 Print / xls
39 พ20207 ฟุตบอล 1 2 14/20 ศ3 551 Print / xls
40 พ20213 ฟุตซอล 1 2 16/20 ศ4 551 Print / xls
41 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 11/19 ศ34 825 Print / xls
42 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 20/19 ศ34 342 Print / xls
43 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1 2 16/19 ศ34 319 Print / xls
44 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 13/19 ศ34 301 Print / xls
45 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 11/19 ศ34 339 Print / xls
46 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 4/20 ศ34 610 Print / xls
47 ศ23225 เดคูพาจ 1 2 21/20 ศ34 608 Print / xls
48 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 20/20 ศ34 603 Print / xls
49 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 12/19 ศ34 801 Print / xls
50 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 16/19 ศ34 876 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
No data

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 2 13/13 อ89 756 Print / xls
2 ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 1 2 10/13 อ89 718 Print / xls
3 ง30237 เขียนแบบ1 1 2 11/13 อ89 735 Print / xls
4 ง30240 ช่างปูน 1 2 14/13 อ89 744 Print / xls
5 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 13/13 อ89 703 Print / xls
6 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 9/13 อ89 706 Print / xls
7 ง30264 อาหารอบ 1 2 12/13 อ89 758 Print / xls
8 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 13/13 อ89 745 Print / xls
9 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 0/13 อ89 732 Print / xls
10 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 4/13 อ89 759 Print / xls
11 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 1 2 13/13 อ89 817 Print / xls
12 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 13/13 อ89 819 Print / xls
13 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 13/13 อ89 825 Print / xls
14 ว30230 หัวข้อเลือกสรร 1 2 5/13 อ89 316 Print / xls
15 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 13/13 อ89 609 Print / xls
16 ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 1 2 12/13 อ89 655 Print / xls
17 ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 1 2 13/13 อ89 608 Print / xls
18 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 13/13 อ89 606 Print / xls
19 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 7/13 อ89 610 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20/20 พฤ34 703 Print / xls
2 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 24/25 พฤ34 706 Print / xls
3 ง30267 ถักโครเชท์ 1 2 26/28 พฤ34 747 Print / xls
4 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 10/28 พฤ34 732 Print / xls
5 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 28/28 พฤ34 759 Print / xls
6 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 1 2 25/28 พฤ34 812 Print / xls
7 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 28/28 พฤ34 819 Print / xls
8 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 8/28 พฤ34 825 Print / xls
9 ศ30234 บาติก 1 1 2 28/28 พฤ34 608 Print / xls
10 อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 28/28 พฤ34 829 Print / xls

TOP