โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20927      ชื่อวิชา : แนะแนว      ห้องเรียน : แนะแนว,324,325      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47851   ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล  3  1 Wed, 15 May 2019 09:39:39 +0700
2 48215   ด.ญ. ณัฐริกา อินทรวรรณ  3  9 Wed, 15 May 2019 09:25:50 +0700
3 48342   ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี  3  12 Wed, 15 May 2019 09:38:05 +0700
4 48344   ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์  3  12 Wed, 15 May 2019 09:32:41 +0700
5 48345   ด.ญ. กันติมา สายปัญญา  3  12 Wed, 15 May 2019 09:20:51 +0700
6 48346   ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์  3  12 Wed, 15 May 2019 09:44:47 +0700
7 48355   ด.ญ. พันนิดา พลนา  3  12 Wed, 15 May 2019 09:17:56 +0700
8 48356   ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา  3  12 Wed, 15 May 2019 09:34:55 +0700
9 48359   ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว  3  12 Wed, 15 May 2019 09:41:36 +0700
10 48361   ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา  3  12 Wed, 15 May 2019 09:15:56 +0700
11 48601   ด.ช. กรไชย แสนไชย  2  1 Wed, 15 May 2019 09:01:35 +0700
12 48607   ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม  2  1 Wed, 15 May 2019 09:29:01 +0700
13 48608   ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง  2  1 Wed, 15 May 2019 09:45:53 +0700
14 48621   ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์  2  1 Wed, 15 May 2019 09:18:27 +0700
15 48631   ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ  2  1 Wed, 15 May 2019 09:42:17 +0700
16 48632   ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ  2  1 Wed, 15 May 2019 09:24:57 +0700
17 48634   ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง  2  1 Wed, 15 May 2019 09:26:48 +0700
18 48689   ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต  2  3 Wed, 15 May 2019 09:09:35 +0700
19 48694   ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ  2  3 Wed, 15 May 2019 09:09:12 +0700
20 48763   ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ  2  5 Wed, 15 May 2019 09:43:10 +0700
21 48781   ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ  2  5 Wed, 15 May 2019 09:37:51 +0700
22 48782   ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู  2  5 Wed, 15 May 2019 10:37:11 +0700
23 48786   ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์  2  5 Wed, 15 May 2019 10:38:04 +0700
24 48822   ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา  2  6 Wed, 15 May 2019 09:45:11 +0700
25 48831   ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ  2  6 Wed, 15 May 2019 09:45:05 +0700
26 48834   ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล  2  6 Wed, 15 May 2019 09:39:26 +0700
27 48835   ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์  2  6 Wed, 15 May 2019 09:45:03 +0700
28 48914   ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์  2  8 Wed, 15 May 2019 09:18:11 +0700
29 48919   ด.ญ. อสมา แจ่มใส  2  8 Wed, 15 May 2019 09:33:10 +0700
30 48938   ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์  2  9 Wed, 15 May 2019 09:36:26 +0700
31 48946   ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ  2  9 Wed, 15 May 2019 09:45:26 +0700
32 48957   ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์  2  9 Wed, 15 May 2019 09:43:38 +0700
33 48960   ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ  2  9 Wed, 15 May 2019 09:34:11 +0700
34 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล  2  12 Wed, 15 May 2019 09:22:29 +0700
35 49158   ด.ญ. รวิภา กาวาท  2  14 Wed, 15 May 2019 09:17:07 +0700
36 49159   ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน  2  14 Thu, 16 May 2019 14:10:31 +0700
37 49161   ด.ช. กนกพล ช่างทอง  2  15 Wed, 15 May 2019 09:11:29 +0700
38 49252   ด.ญ. ฐิติชญา จุลพันธ์  2  17 Wed, 15 May 2019 09:29:47 +0700
39 49263   ด.ญ. ปมลวรรณ ตันจันกูล  2  17 Wed, 15 May 2019 09:38:38 +0700
40 49270   ด.ญ. ภัทรภร ทินอยู่  2  17 Wed, 15 May 2019 09:35:28 +0700
41 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น  2  14 Wed, 15 May 2019 10:30:42 +0700
42 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง  1  1 Wed, 15 May 2019 10:09:40 +0700
43 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:44:27 +0700
44 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง  1  2 Wed, 15 May 2019 09:10:47 +0700
45 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย  1  8 Wed, 15 May 2019 09:25:55 +0700
46 49776   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:30:52 +0700
47 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:38:57 +0700
48 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์  1  8 Wed, 15 May 2019 09:12:15 +0700
49 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง  1  8 Wed, 15 May 2019 09:22:41 +0700
50 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง  1  9 Wed, 15 May 2019 09:41:18 +0700
51 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์  1  10 Wed, 15 May 2019 09:45:05 +0700
52 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์  1  13 Thu, 16 May 2019 16:22:46 +0700
53 49997   ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย  1  13 Wed, 15 May 2019 09:43:11 +0700
54 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน  1  13 Wed, 15 May 2019 09:43:52 +0700
55 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ  1  13 Wed, 15 May 2019 10:10:38 +0700