โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : English Speech ม.ต้น      ห้องเรียน : 923      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48768   ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์  2  5 Wed, 15 May 2019 09:06:02 +0700
2 48780   ด.ญ. จิราพร นามโคตร  2  5 Wed, 15 May 2019 09:43:10 +0700
3 48784   ด.ญ. ธิติธิดา สิทธิกูลนะ  2  5 Wed, 15 May 2019 09:23:21 +0700
4 48794   ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข  2  5 Wed, 15 May 2019 09:21:49 +0700
5 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา  1  1 Wed, 15 May 2019 10:00:56 +0700
6 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม  1  2 Wed, 15 May 2019 09:35:11 +0700
7 49483   ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา  1  2 Wed, 29 May 2019 14:27:02 +0700
8 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่  1  3 Wed, 15 May 2019 09:54:19 +0700
9 49599   ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:57:47 +0700
10 49634   ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:33:41 +0700
11 49653   ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์  1  5 Wed, 15 May 2019 10:54:38 +0700
12 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร  1  12 Wed, 15 May 2019 09:26:06 +0700
13 50070   ด.ญ. ขวัญหทัย ใจยา  1  15 Wed, 15 May 2019 09:36:23 +0700