โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 844      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48020   ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ  3  5 Wed, 15 May 2019 13:43:56 +0700
2 48025   ด.ช. พีรดนย์ เตวา  3  5 Fri, 17 May 2019 09:02:59 +0700
3 48445   ด.ช. กัมปนาท ยิ่งเสรี  3  15 Wed, 15 May 2019 10:27:57 +0700
4 48449   ด.ช. โชตยากร  ดวงแก้ว  3  15 Wed, 15 May 2019 10:08:47 +0700
5 48453   ด.ช. ธนพัชร  คุณยศยิ่ง  3  15 Wed, 15 May 2019 10:45:09 +0700
6 48464   ด.ญ. จินรดา   สายอุดต๊ะ  3  15 Wed, 15 May 2019 10:41:54 +0700
7 48465   ด.ญ. จิรภัทร   ภู่สำลี  3  15 Wed, 15 May 2019 09:15:30 +0700
8 48466   ด.ญ. ญาณัจฉรา  คีรีวรรณ  3  15 Wed, 15 May 2019 10:34:32 +0700
9 48473   ด.ญ. ธนัชชา   มั่นคง  3  15 Wed, 15 May 2019 09:39:58 +0700
10 48476   ด.ญ. ภัทรพร   สุริยา  3  15 Wed, 15 May 2019 09:07:52 +0700
11 48478   ด.ญ. ศิรินทร์  เชื้อสำราญ  3  15 Wed, 15 May 2019 15:15:00 +0700