โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : English on Movie      ห้องเรียน : เกษมโชค      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48236   ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล  3  10 Fri, 24 May 2019 09:28:34 +0700
2 48319   ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร  3  11 Wed, 15 May 2019 09:02:19 +0700
3 48462   ด.ญ. กัลยภรณ์  พนาพันธ์  3  15 Wed, 15 May 2019 09:04:10 +0700
4 48598   ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ  3  10 Fri, 24 May 2019 09:31:05 +0700
5 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม  1  1 Wed, 15 May 2019 09:04:34 +0700
6 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข  1  1 Wed, 15 May 2019 09:05:23 +0700
7 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง  1  10 Wed, 15 May 2019 09:02:17 +0700
8 50066   ด.ญ. กนกขวัญ สันวงค์  1  15 Wed, 15 May 2019 09:01:15 +0700