โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น      ห้องเรียน : 831      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47902   ด.ญ. ธัญพิมล วังใน  3  2 Wed, 15 May 2019 09:49:36 +0700
2 47909   ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์  3  2 Thu, 16 May 2019 17:09:43 +0700
3 47917   ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ  3  2 Fri, 24 May 2019 10:13:20 +0700
4 47918   ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย  3  2 Wed, 15 May 2019 09:43:48 +0700
5 47944   ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด  3  3 Wed, 15 May 2019 09:45:54 +0700
6 47985   ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย  3  4 Wed, 15 May 2019 11:38:31 +0700
7 48006   ด.ญ. ภวิกา แพงศรี  3  4 Fri, 17 May 2019 16:13:52 +0700
8 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน  3  9 Wed, 15 May 2019 09:31:02 +0700
9 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ  3  9 Wed, 15 May 2019 09:40:45 +0700
10 48223   ด.ญ. ประภาสิริ วันควร  3  9 Wed, 15 May 2019 09:38:47 +0700
11 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล  3  9 Wed, 15 May 2019 09:30:08 +0700
12 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา  3  9 Wed, 15 May 2019 11:36:13 +0700
13 48228   ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ  3  9 Wed, 15 May 2019 10:00:22 +0700
14 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี  3  11 Mon, 20 May 2019 18:11:37 +0700
15 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา  3  11 Wed, 15 May 2019 09:23:04 +0700
16 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร  3  9 Wed, 15 May 2019 09:50:04 +0700
17 48617   ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล  2  1 Wed, 15 May 2019 09:25:55 +0700
18 48626   ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์  2  1 Wed, 15 May 2019 09:01:56 +0700
19 48660   ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง  2  2 Wed, 15 May 2019 09:26:58 +0700
20 48665   ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง  2  2 Wed, 15 May 2019 09:53:32 +0700
21 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา  2  2 Wed, 15 May 2019 10:05:01 +0700
22 48674   ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี  2  2 Wed, 15 May 2019 09:39:31 +0700
23 48677   ด.ญ. มนัชญา คำทา  2  2 Wed, 15 May 2019 11:14:56 +0700
24 48741   ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์  2  4 Wed, 15 May 2019 09:37:09 +0700
25 48751   ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ  2  4 Wed, 15 May 2019 10:17:56 +0700
26 48756   ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร  2  4 Wed, 15 May 2019 09:38:27 +0700
27 48779   ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ  2  5 Wed, 15 May 2019 09:32:22 +0700
28 48790   ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง  2  5 Wed, 15 May 2019 09:07:35 +0700
29 48863   ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง  2  7 Wed, 15 May 2019 09:26:09 +0700
30 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน  2  13 Wed, 15 May 2019 10:10:20 +0700
31 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด  2  13 Wed, 15 May 2019 11:16:11 +0700
32 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล  2  13 Wed, 15 May 2019 09:32:57 +0700
33 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล  2  13 Wed, 15 May 2019 10:25:48 +0700
34 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา  2  14 Wed, 15 May 2019 09:24:16 +0700
35 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล  2  14 Wed, 15 May 2019 09:54:46 +0700
36 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน  2  14 Wed, 15 May 2019 09:50:06 +0700
37 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ  2  14 Wed, 15 May 2019 09:52:19 +0700
38 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์  2  14 Wed, 15 May 2019 09:49:55 +0700
39 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์  2  14 Wed, 15 May 2019 09:44:58 +0700
40 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ  2  15 Wed, 15 May 2019 11:58:45 +0700
41 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์  2  15 Wed, 15 May 2019 09:25:58 +0700
42 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน  2  15 Wed, 15 May 2019 09:46:33 +0700
43 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ  2  15 Wed, 15 May 2019 09:37:52 +0700
44 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่  2  15 Wed, 15 May 2019 09:38:19 +0700
45 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง  2  15 Wed, 15 May 2019 09:52:07 +0700
46 49298   ด.ญ. วริศรา วชิรจินดากุล  2  18 Wed, 15 May 2019 09:57:55 +0700
47 49299   ด.ญ. ศศิพิมพ์ อินต๊ะสืบ  2  18 Wed, 15 May 2019 10:36:30 +0700
48 49391   ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย  2  7 Wed, 15 May 2019 09:43:54 +0700
49 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม  2  14 Wed, 15 May 2019 10:38:00 +0700
50 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน  1  2 Wed, 15 May 2019 10:42:09 +0700
51 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ  1  6 Tue, 21 May 2019 12:54:54 +0700
52 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า  1  6 Wed, 15 May 2019 10:13:44 +0700
53 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ  1  6 Wed, 15 May 2019 11:28:07 +0700
54 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์  1  8 Wed, 15 May 2019 11:07:50 +0700
55 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง  1  8 Wed, 15 May 2019 11:19:35 +0700
56 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์  1  11 Wed, 15 May 2019 09:54:33 +0700
57 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล  1  13 Wed, 15 May 2019 09:47:19 +0700
58 49985   ด.ช. วรุตม์ พรมวัง  1  13 Wed, 15 May 2019 11:48:17 +0700
59 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์  1  13 Wed, 15 May 2019 09:44:45 +0700
60 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว  1  13 Wed, 15 May 2019 11:55:08 +0700