โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20925      ชื่อวิชา : Love reading ม.ต้น      ห้องเรียน : ศูนย์ภาษาอังกฤษ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47991   ด.ญ. ธมลวรรณ เหลืองรุ่งเรือง  3  4 Wed, 15 May 2019 09:30:54 +0700
2 48002   ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์  3  4 Wed, 15 May 2019 09:18:11 +0700
3 48008   ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว  3  4 Wed, 15 May 2019 09:36:14 +0700
4 48108   ด.ช. บุญสลัก นาแพร่  3  7 Wed, 15 May 2019 09:22:06 +0700
5 48482   ด.ช. กัณฑ์อเนก  ล้อวัชระสุภาภรณ์  3  16 Wed, 15 May 2019 10:13:50 +0700
6 48483   ด.ช. คมสัน  บุญสงค์  3  16 Wed, 15 May 2019 10:13:57 +0700
7 48488   ด.ช. ปภังกร   วงศ์สุวรรณ  3  16 Wed, 15 May 2019 10:09:22 +0700
8 48746   ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี  2  4 Wed, 29 May 2019 13:54:02 +0700
9 48759   ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์  2  4 Wed, 29 May 2019 13:54:49 +0700
10 48839   ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม  2  6 Wed, 15 May 2019 09:12:28 +0700
11 49572   ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล  1  4 Wed, 15 May 2019 10:21:50 +0700
12 49573   ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี  1  4 Wed, 15 May 2019 10:02:32 +0700
13 49779   ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:07:57 +0700
14 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล  1  8 Wed, 15 May 2019 09:41:18 +0700
15 49823   ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน  1  9 Wed, 15 May 2019 09:37:34 +0700
16 49947   ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย  1  12 Wed, 15 May 2019 10:19:31 +0700