โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น      ห้องเรียน : ห้องสหกรณ์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48079   ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์  3  6 Wed, 15 May 2019 09:04:37 +0700
2 48086   ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:03:16 +0700
3 48087   ด.ญ. ปลายฟ้า บู่แย้ม  3  6 Wed, 15 May 2019 09:16:36 +0700
4 48094   ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล  3  6 Wed, 15 May 2019 09:02:56 +0700
5 48366   ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์  3  13 Thu, 16 May 2019 22:10:00 +0700
6 48408   ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม  3  13 Thu, 16 May 2019 22:10:00 +0700
7 48681   ด.ช. คณิศร สุภานัติ  2  3 Wed, 15 May 2019 09:03:24 +0700
8 48701   ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ  2  3 Wed, 15 May 2019 09:08:59 +0700
9 48702   ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์  2  3 Wed, 15 May 2019 09:02:32 +0700
10 48718   ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง  2  3 Wed, 15 May 2019 09:09:56 +0700
11 48720   ด.ญ. อุสิชา นาละออง  2  3 Wed, 15 May 2019 10:25:40 +0700
12 48783   ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช  2  5 Wed, 15 May 2019 09:04:12 +0700
13 48787   ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล  2  5 Wed, 15 May 2019 09:02:34 +0700
14 48797   ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร  2  5 Wed, 15 May 2019 09:16:37 +0700
15 48798   ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ  2  5 Wed, 15 May 2019 09:09:54 +0700
16 48800   ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน  2  5 Wed, 15 May 2019 09:09:48 +0700
17 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ  2  10 Wed, 15 May 2019 09:52:09 +0700