โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : งานใบตอง      ห้องเรียน : ห้องพัสดุ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48708   ด.ญ. ปริตา กาสาย  2  3 Wed, 15 May 2019 09:46:52 +0700
2 48921   ด.ช. กมลภพ โยมงาม  2  9 Wed, 15 May 2019 09:50:48 +0700
3 48935   ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว  2  9 Wed, 15 May 2019 09:44:09 +0700
4 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:40:08 +0700
5 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ  1  3 Wed, 15 May 2019 09:41:12 +0700
6 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง  1  3 Thu, 16 May 2019 18:20:13 +0700
7 49603   ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:35:53 +0700
8 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น  1  9 Wed, 15 May 2019 09:57:17 +0700