โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์ ม.ต้น      ห้องเรียน : ห้องคอม 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48456   ด.ช. พศิน   อาจิริยะ  3  15 Wed, 15 May 2019 09:15:15 +0700
2 48484   ด.ช. ชินดนัย   ใจหมั้น  3  16 Wed, 15 May 2019 09:18:47 +0700
3 48487   ด.ช. ธีรศักดิ์   คำลือ  3  16 Wed, 15 May 2019 09:03:31 +0700
4 48493   ด.ช. สีสันต์   จันทร์ทอง  3  16 Wed, 15 May 2019 09:03:02 +0700
5 48602   ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย  2  1 Wed, 15 May 2019 09:33:13 +0700
6 48603   ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ  2  1 Wed, 15 May 2019 09:05:56 +0700
7 48613   ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล  2  1 Wed, 15 May 2019 09:17:48 +0700
8 48723   ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา  2  4 Wed, 15 May 2019 09:17:27 +0700
9 48725   ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว  2  4 Wed, 15 May 2019 09:03:31 +0700
10 48726   ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร  2  4 Wed, 15 May 2019 09:11:34 +0700
11 48733   ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์  2  4 Wed, 15 May 2019 09:25:06 +0700
12 48773   ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี  2  5 Wed, 15 May 2019 09:31:40 +0700
13 48842   ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ  2  7 Wed, 15 May 2019 09:23:52 +0700
14 48845   ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น  2  7 Wed, 15 May 2019 09:04:41 +0700
15 48848   ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์  2  7 Wed, 15 May 2019 09:32:43 +0700
16 48851   ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง  2  7 Wed, 15 May 2019 09:27:28 +0700
17 48885   ด.ช. ณัฐชนน เทพปัญญา  2  8 Wed, 15 May 2019 09:23:49 +0700
18 48890   ด.ช. ปรินทร มีทอง  2  8 Wed, 15 May 2019 09:18:36 +0700
19 48897   ด.ช. สิปปราชญ์ สุขแก้ว  2  8 Wed, 15 May 2019 09:21:27 +0700
20 48900   ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส  2  8 Wed, 15 May 2019 10:16:14 +0700
21 48934   ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ  2  9 Wed, 29 May 2019 14:30:06 +0700
22 49437   ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา  1  1 Wed, 15 May 2019 09:20:03 +0700
23 49571   ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์  1  4 Wed, 15 May 2019 10:28:47 +0700
24 49756   ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง  1  8 Wed, 15 May 2019 09:24:53 +0700
25 49794   ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา  1  9 Wed, 15 May 2019 09:14:12 +0700
26 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด  1  10 Wed, 15 May 2019 09:24:21 +0700
27 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร  1  10 Wed, 15 May 2019 10:20:28 +0700
28 49933   ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์  1  12 Wed, 29 May 2019 14:20:15 +0700
29 49967   ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา  1  12 Wed, 15 May 2019 10:25:58 +0700
30 49971   ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี  1  13 Wed, 15 May 2019 09:25:24 +0700