โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20911      ชื่อวิชา : ภาษาล้านนา (คำเมือง)      ห้องเรียน : 725      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47834   ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร  3  1 Wed, 15 May 2019 09:11:57 +0700
2 48036   ด.ญ. จิราพร โมลัง  3  5 Thu, 16 May 2019 11:46:29 +0700
3 48041   ด.ญ. ณัฐกฤตา อินต๊ะขัน  3  5 Wed, 15 May 2019 09:36:34 +0700
4 48055   ด.ญ. อิ่นฉัตร วงค์ธิดา  3  5 Thu, 16 May 2019 11:46:28 +0700
5 48121   ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:26:38 +0700
6 48268   ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์  3  10 Wed, 15 May 2019 09:22:59 +0700
7 48362   ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน  3  12 Wed, 15 May 2019 09:34:10 +0700
8 48687   ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน  2  3 Wed, 15 May 2019 09:28:38 +0700
9 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว  2  14 Wed, 15 May 2019 09:04:00 +0700