โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีด ม.ต้น      ห้องเรียน : พิมพ์ดีด      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48455   ด.ช. พลภฤศ  วีระยุทธการ  3  15 Wed, 15 May 2019 10:06:07 +0700
2 48638   ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี  2  1 Wed, 15 May 2019 09:35:33 +0700
3 48653   ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี  2  2 Wed, 15 May 2019 09:57:14 +0700
4 48962   ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม  2  10 Wed, 15 May 2019 10:06:55 +0700
5 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์  2  10 Wed, 15 May 2019 10:07:56 +0700
6 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย  2  10 Wed, 15 May 2019 10:08:47 +0700
7 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์  2  15 Wed, 15 May 2019 09:43:20 +0700
8 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล  2  15 Wed, 15 May 2019 09:49:59 +0700
9 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง  2  15 Wed, 29 May 2019 13:06:02 +0700
10 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง  2  15 Wed, 15 May 2019 09:40:01 +0700
11 49176   ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์  2  15 Wed, 15 May 2019 10:06:29 +0700
12 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น  2  15 Wed, 15 May 2019 09:41:54 +0700
13 49468   ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:47:58 +0700
14 49480   ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า  1  2 Wed, 15 May 2019 09:47:42 +0700
15 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช  1  2 Wed, 15 May 2019 09:32:02 +0700
16 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย  1  3 Wed, 15 May 2019 09:48:48 +0700
17 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล  1  3 Wed, 15 May 2019 10:04:37 +0700
18 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง  1  3 Wed, 15 May 2019 09:29:33 +0700
19 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:46:46 +0700
20 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต  1  3 Wed, 15 May 2019 09:43:28 +0700
21 49597   ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน  1  4 Wed, 15 May 2019 09:17:37 +0700
22 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน  1  4 Wed, 15 May 2019 09:44:25 +0700
23 49626   ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น  1  5 Wed, 15 May 2019 09:51:21 +0700
24 49641   ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร  1  5 Wed, 15 May 2019 10:08:49 +0700
25 49659   ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี  1  6 Wed, 15 May 2019 10:11:11 +0700
26 49690   ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น  1  6 Wed, 15 May 2019 10:01:57 +0700
27 49699   ด.ญ. สไบทอง ทิพจร  1  6 Wed, 15 May 2019 10:04:00 +0700
28 49701   ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย  1  7 Wed, 15 May 2019 10:07:13 +0700
29 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี  1  10 Wed, 15 May 2019 10:04:04 +0700
30 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ  1  10 Wed, 15 May 2019 10:01:57 +0700
31 49948   ด.ญ. กชกร เวชกร  1  12 Wed, 15 May 2019 10:08:49 +0700