โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น      ห้องเรียน : เรือนเพาะชำข้างห้องปกครอง      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48657   ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์  2  2 Wed, 15 May 2019 09:47:04 +0700
2 48777   ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี  2  5 Wed, 15 May 2019 10:44:44 +0700
3 48795   ด.ญ. สิธารัช กามาด  2  5 Wed, 15 May 2019 10:36:19 +0700
4 49105   ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค  2  13 Wed, 15 May 2019 09:22:44 +0700
5 49458   ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง  1  1 Wed, 15 May 2019 09:11:10 +0700
6 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ  1  2 Wed, 15 May 2019 09:27:38 +0700
7 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:27:44 +0700
8 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:27:06 +0700
9 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:27:17 +0700
10 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล  1  5 Wed, 15 May 2019 09:27:27 +0700
11 49718   ด.ช. ศรัณธร ศิริธร  1  7 Wed, 15 May 2019 10:43:17 +0700
12 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:04:00 +0700
13 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์  1  8 Wed, 15 May 2019 09:18:10 +0700
14 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง  1  9 Wed, 15 May 2019 09:27:11 +0700
15 49890   ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย  1  11 Wed, 15 May 2019 09:49:10 +0700
16 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล  1  11 Wed, 15 May 2019 09:04:41 +0700