โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ      ห้องเรียน : โรงงานช่างไม้-ก่อสร้าง      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47932   ด.ช. มีพร ประถมพล  3  3 Wed, 15 May 2019 09:04:55 +0700
2 48611   ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู  2  1 Wed, 15 May 2019 09:18:28 +0700
3 48724   ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ  2  4 Wed, 15 May 2019 09:27:40 +0700
4 49239   ด.ช. ธนกฤต แก้วขวัญ  2  17 Wed, 15 May 2019 09:09:06 +0700
5 49247   ด.ช. อติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์  2  17 Wed, 15 May 2019 10:27:23 +0700
6 49761   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม  1  8 Wed, 15 May 2019 09:48:50 +0700
7 49766   ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน  1  8 Wed, 15 May 2019 09:26:50 +0700
8 50095   ด.ช. ธีรวิทย์ คำลือ  1  16 Wed, 15 May 2019 09:27:49 +0700