โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : ช่างอุตสาหกรรม      ห้องเรียน : ช่างยนต์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48731   ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล  2  4 Wed, 29 May 2019 15:20:12 +0700