โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : ช่างในบ้าน ม.ต้น      ห้องเรียน : ช่างไฟฟ้า      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47847   ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง  3  1 Wed, 15 May 2019 09:23:42 +0700
2 47848   ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา  3  1 Wed, 15 May 2019 09:26:29 +0700
3 47848   ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา  3  1 Wed, 15 May 2019 09:27:29 +0700
4 47856   ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์  3  1 Wed, 15 May 2019 09:21:43 +0700
5 47856   ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์  3  1 Wed, 15 May 2019 09:23:25 +0700
6 47865   ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง  3  1 Wed, 15 May 2019 09:27:24 +0700
7 48649   ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช  2  2 Wed, 15 May 2019 09:43:58 +0700
8 49574   ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์  1  4 Thu, 23 May 2019 23:30:19 +0700
9 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์  1  6 Wed, 15 May 2019 09:49:08 +0700
10 49709   ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน  1  7 Wed, 15 May 2019 10:01:23 +0700
11 49759   ด.ช. พีรวัส จิตจักร  1  8 Wed, 15 May 2019 09:57:43 +0700
12 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์  1  10 Wed, 15 May 2019 09:41:43 +0700
13 49977   ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์  1  13 Wed, 15 May 2019 09:40:37 +0700
14 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี  1  13 Thu, 16 May 2019 16:32:10 +0700
15 49989   ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง  1  13 Fri, 24 May 2019 21:29:37 +0700