โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : พับกระดาษญี่ปุ่น      ห้องเรียน : 939      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48057   ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง  3  6 Wed, 15 May 2019 09:12:04 +0700
2 48169   ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก  3  8 Wed, 15 May 2019 09:26:25 +0700
3 48610   ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก  2  1 Wed, 15 May 2019 09:10:16 +0700
4 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม  2  1 Wed, 15 May 2019 09:25:32 +0700
5 48629   ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา  2  1 Wed, 15 May 2019 09:07:08 +0700
6 48637   ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม  2  1 Wed, 15 May 2019 09:23:02 +0700
7 48640   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ  2  1 Wed, 15 May 2019 09:22:25 +0700
8 48745   ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา  2  4 Wed, 15 May 2019 09:11:41 +0700
9 48906   ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา  2  8 Wed, 15 May 2019 09:25:10 +0700
10 48916   ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง  2  8 Wed, 15 May 2019 09:25:08 +0700
11 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล  2  9 Wed, 15 May 2019 09:03:15 +0700
12 49245   ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์  2  17 Wed, 15 May 2019 09:30:19 +0700
13 49264   ด.ญ. ปุณยนุช สายสุข  2  17 Wed, 15 May 2019 09:17:33 +0700
14 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:10:32 +0700
15 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ  1  9 Wed, 15 May 2019 09:05:22 +0700
16 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล  1  9 Wed, 15 May 2019 09:21:49 +0700
17 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ  1  12 Wed, 15 May 2019 09:18:55 +0700
18 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม  1  12 Wed, 15 May 2019 09:14:04 +0700