โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : งานปักและงานถัก      ห้องเรียน : 924 - 925      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48167   ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์  3  8 Wed, 15 May 2019 09:59:44 +0700
2 48176   ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์  3  8 Wed, 15 May 2019 14:31:13 +0700
3 48468   ด.ญ. ฐิติรัตน์    ขอบทอง  3  15 Wed, 15 May 2019 10:03:46 +0700
4 48507   ด.ญ. มีนาศิณี   ทีเก่ง  3  16 Wed, 15 May 2019 09:35:26 +0700
5 48507   ด.ญ. มีนาศิณี   ทีเก่ง  3  16 Wed, 15 May 2019 09:35:26 +0700
6 48659   ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด  2  2 Wed, 15 May 2019 09:09:24 +0700
7 48668   ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร  2  2 Wed, 15 May 2019 09:21:16 +0700
8 48670   ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์  2  2 Wed, 15 May 2019 09:21:41 +0700
9 48680   ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี  2  2 Wed, 15 May 2019 09:15:02 +0700
10 48908   ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี  2  8 Wed, 15 May 2019 10:03:20 +0700
11 48911   ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร  2  8 Wed, 15 May 2019 10:09:23 +0700
12 48913   ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์  2  8 Wed, 15 May 2019 10:04:51 +0700
13 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง  1  2 Wed, 15 May 2019 09:21:10 +0700
14 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง  1  3 Wed, 15 May 2019 10:00:01 +0700
15 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์  1  3 Wed, 15 May 2019 10:00:28 +0700
16 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง  1  4 Wed, 15 May 2019 10:02:12 +0700
17 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง  1  4 Wed, 15 May 2019 10:09:07 +0700
18 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน  1  4 Wed, 15 May 2019 10:04:23 +0700
19 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:28:29 +0700
20 49637   ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ  1  5 Wed, 15 May 2019 10:09:27 +0700
21 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย  1  5 Wed, 15 May 2019 10:02:21 +0700
22 49645   ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน  1  5 Wed, 15 May 2019 09:38:30 +0700
23 49648   ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง  1  5 Wed, 15 May 2019 09:57:43 +0700
24 49732   ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้  1  7 Wed, 15 May 2019 09:52:11 +0700
25 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม  1  8 Wed, 15 May 2019 10:01:31 +0700
26 49781   ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน  1  8 Wed, 15 May 2019 10:03:11 +0700
27 49904   ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล  1  11 Wed, 15 May 2019 09:45:58 +0700
28 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:31:41 +0700
29 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์  1  12 Wed, 15 May 2019 09:56:12 +0700
30 49965   ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย  1  12 Wed, 15 May 2019 09:41:15 +0700
31 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ  1  13 Wed, 15 May 2019 09:44:30 +0700
32 50106   ด.ญ. ชญานี ครุขยัน  1  16 Wed, 15 May 2019 09:52:20 +0700