โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : นักสะสม ม.ต้น      ห้องเรียน : 722      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47903   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เจริญเยาว์  3  2 Wed, 15 May 2019 09:28:59 +0700
2 47908   ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว  3  2 Wed, 15 May 2019 09:18:41 +0700
3 47910   ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์  3  2 Wed, 15 May 2019 09:24:32 +0700
4 47911   ด.ญ. พัณณิดา ชุ่มตา  3  2 Wed, 15 May 2019 09:27:54 +0700
5 48056   ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:18:22 +0700
6 48060   ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:28:40 +0700
7 48062   ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร  3  6 Wed, 15 May 2019 09:22:20 +0700
8 48077   ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา  3  6 Wed, 15 May 2019 09:24:06 +0700
9 48099   ด.ญ. อัญญาลักษณ์ แปงแก้ว  3  6 Wed, 15 May 2019 09:24:14 +0700
10 48125   ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์  3  7 Wed, 15 May 2019 09:11:45 +0700
11 48128   ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี  3  7 Wed, 15 May 2019 09:25:18 +0700
12 48128   ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี  3  7 Wed, 15 May 2019 09:25:25 +0700
13 48129   ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์  3  7 Wed, 15 May 2019 09:29:29 +0700
14 48136   ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:17:24 +0700
15 48145   ด.ช. กษิดิศ สินเปียง  3  8 Wed, 15 May 2019 09:20:09 +0700
16 48152   ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์  3  8 Wed, 15 May 2019 09:11:48 +0700
17 48153   ด.ช. ธนภัทร พรมยศ  3  8 Wed, 15 May 2019 09:27:41 +0700
18 48165   ด.ช. สิรดนัย ชูพงศ์พันธ์  3  8 Wed, 15 May 2019 09:22:17 +0700
19 48168   ด.ญ. กฤติยาณี ขว้างไชย  3  8 Wed, 15 May 2019 09:16:59 +0700
20 48173   ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู  3  8 Wed, 15 May 2019 09:26:29 +0700
21 48179   ด.ญ. ปวริศา หาญเทวี  3  8 Wed, 15 May 2019 09:30:18 +0700
22 48180   ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง  3  8 Wed, 15 May 2019 09:27:48 +0700
23 48180   ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง  3  8 Wed, 15 May 2019 09:27:54 +0700
24 48181   ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช  3  8 Wed, 15 May 2019 09:23:12 +0700
25 48182   ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด  3  8 Wed, 15 May 2019 09:29:03 +0700
26 48185   ด.ญ. ศรัณพร วงศ์สวัสดิ์  3  8 Wed, 15 May 2019 09:33:04 +0700
27 48186   ด.ญ. สาธิตา โรจนกูร  3  8 Wed, 15 May 2019 09:16:35 +0700
28 48216   ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์  3  9 Wed, 15 May 2019 09:19:37 +0700
29 48222   ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน  3  9 Wed, 15 May 2019 09:11:55 +0700
30 48229   ด.ญ. สาธิตา คำลือ  3  9 Wed, 15 May 2019 09:18:37 +0700
31 48343   ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา  3  12 Wed, 15 May 2019 09:20:59 +0700
32 48793   ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน  2  5 Wed, 15 May 2019 09:18:18 +0700
33 48799   ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์  2  5 Wed, 15 May 2019 09:23:43 +0700