โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : ปักริบบิ้นแสนสวย      ห้องเรียน : 925      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48170   ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ  3  8 Wed, 15 May 2019 09:54:57 +0700
2 48336   ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข  3  12 Wed, 15 May 2019 09:53:03 +0700
3 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย  3  12 Sat, 25 May 2019 19:45:54 +0700
4 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์  2  1 Wed, 15 May 2019 09:17:42 +0700
5 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ  2  9 Wed, 15 May 2019 09:37:20 +0700
6 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด  2  13 Wed, 15 May 2019 09:20:27 +0700
7 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง  2  13 Wed, 15 May 2019 09:35:03 +0700
8 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว  2  13 Wed, 15 May 2019 09:03:38 +0700
9 49375   ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์  3  8 Wed, 15 May 2019 09:55:26 +0700
10 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:37:29 +0700
11 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู  1  3 Sat, 25 May 2019 16:02:15 +0700
12 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:51:36 +0700
13 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:28:25 +0700
14 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู  1  6 Wed, 15 May 2019 09:46:05 +0700
15 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง  1  11 Wed, 15 May 2019 09:54:22 +0700