โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20923      ชื่อวิชา : พับกระดาษ ม.ต้น      ห้องเรียน : วิทย์ 5      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47954   ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์  3  3 Wed, 15 May 2019 09:25:00 +0700
2 48033   ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์  3  5 Tue, 28 May 2019 15:24:57 +0700
3 48034   ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า  3  5 Tue, 28 May 2019 15:24:57 +0700
4 48043   ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์  3  5 Tue, 28 May 2019 15:24:57 +0700
5 48047   ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา  3  5 Tue, 28 May 2019 15:24:57 +0700
6 48083   ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม  3  6 Wed, 15 May 2019 09:29:26 +0700
7 48093   ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์  3  6 Wed, 15 May 2019 09:15:08 +0700
8 48498   ด.ญ. นิพิฐภัทรา   ศิริชีพชัยยันต์  3  16 Wed, 15 May 2019 09:29:57 +0700
9 48500   ด.ญ. ปพิชญา กระแสร์ภาค  3  16 Wed, 15 May 2019 09:04:05 +0700
10 48502   ด.ญ. พัชร์บงกช นาวินรัตนศิริ  3  16 Wed, 15 May 2019 09:29:35 +0700
11 48755   ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์  2  4 Wed, 15 May 2019 09:11:41 +0700
12 48757   ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์  2  4 Wed, 15 May 2019 09:08:20 +0700
13 48774   ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์  2  5 Wed, 15 May 2019 09:29:35 +0700
14 49702   ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ  1  7 Wed, 15 May 2019 09:31:28 +0700
15 49750   ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร  1  8 Wed, 15 May 2019 10:13:34 +0700
16 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา  1  10 Wed, 15 May 2019 09:20:54 +0700
17 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี  1  10 Wed, 15 May 2019 09:16:46 +0700
18 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช  1  10 Wed, 15 May 2019 09:33:26 +0700