โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : วงโยธวาทิต      ห้องเรียน : ลานดนตรี 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47896   ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง  3  2 Wed, 15 May 2019 09:04:40 +0700
2 47959   ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร  3  3 Wed, 15 May 2019 09:37:39 +0700
3 48059   ด.ช. จิรายุ ใจเปียง  3  6 Wed, 15 May 2019 10:05:36 +0700
4 48084   ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง  3  6 Wed, 15 May 2019 09:03:20 +0700
5 48276   ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย  3  10 Wed, 15 May 2019 10:11:05 +0700
6 48281   ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน  3  11 Wed, 15 May 2019 10:02:55 +0700
7 48282   ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล  3  11 Wed, 15 May 2019 10:06:01 +0700
8 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ  2  10 Wed, 15 May 2019 10:13:07 +0700
9 49025   ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม  2  11 Wed, 15 May 2019 10:14:49 +0700
10 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ  2  14 Wed, 15 May 2019 10:22:53 +0700
11 49444   ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:53:56 +0700
12 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:18:59 +0700
13 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย  1  5 Wed, 15 May 2019 10:22:49 +0700
14 49678   ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย  1  6 Wed, 15 May 2019 10:09:29 +0700
15 49711   ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล  1  7 Wed, 15 May 2019 09:20:08 +0700
16 49734   ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข  1  7 Wed, 15 May 2019 09:38:55 +0700
17 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:38:57 +0700
18 49802   ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง  1  9 Wed, 15 May 2019 10:23:02 +0700
19 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ  1  10 Wed, 15 May 2019 10:11:39 +0700
20 49857   ด.ช. อนุกูล สามารถ  1  10 Wed, 15 May 2019 10:06:28 +0700
21 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ  1  10 Wed, 15 May 2019 09:57:30 +0700
22 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์  1  11 Wed, 15 May 2019 10:09:08 +0700
23 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร  1  11 Wed, 15 May 2019 10:21:14 +0700
24 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา  1  11 Wed, 15 May 2019 10:17:22 +0700
25 49893   ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา  1  11 Wed, 15 May 2019 10:10:18 +0700
26 49896   ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์  1  11 Wed, 15 May 2019 10:04:01 +0700
27 49899   ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ  1  11 Wed, 15 May 2019 10:04:11 +0700
28 49934   ด.ช. พันกร ณ น่าน  1  12 Wed, 15 May 2019 09:55:29 +0700
29 49974   ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ  1  13 Tue, 28 May 2019 10:44:42 +0700
30 50059   ด.ช. ปัญจธีร์ จันทาพูน  1  15 Wed, 15 May 2019 09:29:45 +0700