โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : ลายเส้นภาพไทย      ห้องเรียน : หน้าห้องศิลปะ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48085   ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์  3  6 Wed, 15 May 2019 09:28:43 +0700
2 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย  1  3 Wed, 15 May 2019 09:19:10 +0700
3 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:21:49 +0700
4 49652   ด.ญ. สิริกร จารุเนตร  1  5 Wed, 15 May 2019 09:40:23 +0700
5 49783   ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย  1  8 Wed, 15 May 2019 09:45:13 +0700
6 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:23:18 +0700
7 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย  1  11 Wed, 15 May 2019 09:44:39 +0700
8 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ  1  12 Wed, 15 May 2019 09:34:05 +0700
9 50001   ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร  1  13 Wed, 15 May 2019 09:31:15 +0700