โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา)      ห้องเรียน : ศิลป์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48298   ด.ช. อัตถพล ละออ  3  11 Wed, 15 May 2019 09:37:59 +0700
2 48311   ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม  3  11 Wed, 15 May 2019 09:15:55 +0700
3 48904   ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์  2  8 Wed, 15 May 2019 10:12:02 +0700
4 48969   ด.ช. ธนกฤต สมลังกา  2  10 Wed, 29 May 2019 13:49:45 +0700
5 48990   ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ  2  10 Wed, 15 May 2019 09:20:45 +0700
6 48993   ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ  2  10 Wed, 15 May 2019 09:03:51 +0700
7 49000   ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์  2  10 Wed, 15 May 2019 09:01:51 +0700
8 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์  2  12 Wed, 15 May 2019 10:04:39 +0700
9 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม  2  10 Thu, 16 May 2019 20:57:27 +0700
10 49495   ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:53:15 +0700
11 49513   ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี  1  2 Mon, 20 May 2019 20:17:49 +0700
12 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:52:16 +0700
13 49752   ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน  1  8 Wed, 15 May 2019 10:01:59 +0700
14 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ  1  10 Wed, 15 May 2019 09:57:14 +0700
15 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น  1  10 Wed, 15 May 2019 10:08:57 +0700
16 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย  1  13 Wed, 15 May 2019 10:10:55 +0700