โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : ขับร้อง ม.ต้น      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47895   ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร  3  2 Wed, 15 May 2019 09:24:33 +0700
2 47990   ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์  3  4 Wed, 15 May 2019 09:02:07 +0700
3 48130   ด.ญ. ธัญนันท์ ติ๊บปาละ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:26:37 +0700
4 48141   ด.ญ. สิปาง สุขจรัส  3  7 Wed, 15 May 2019 09:34:07 +0700
5 48142   ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น  3  7 Wed, 15 May 2019 09:19:30 +0700
6 48826   ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ  2  6 Wed, 15 May 2019 09:29:50 +0700
7 48862   ด.ญ. กชพร ลีละทีป  2  7 Wed, 15 May 2019 09:33:46 +0700
8 48867   ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ  2  7 Wed, 15 May 2019 09:33:15 +0700
9 48871   ด.ญ. ปภัชญา นิติพงศ์  2  7 Wed, 15 May 2019 09:36:01 +0700
10 48949   ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว  2  9 Wed, 15 May 2019 09:24:49 +0700
11 49064   ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู  2  12 Wed, 15 May 2019 09:02:12 +0700
12 49067   ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย  2  12 Wed, 15 May 2019 09:19:45 +0700
13 49077   ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร  2  12 Wed, 15 May 2019 09:31:40 +0700
14 49079   ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น  2  12 Wed, 15 May 2019 09:16:09 +0700
15 49194   ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์  2  15 Wed, 15 May 2019 09:19:50 +0700
16 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย  1  5 Wed, 29 May 2019 11:23:35 +0700