โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : ศิลปะการแสดง      ห้องเรียน : นาฏศิลป์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48127   ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์  3  7 Wed, 15 May 2019 09:42:30 +0700
2 48211   ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว  3  9 Wed, 15 May 2019 09:33:30 +0700
3 48788   ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข  2  5 Wed, 15 May 2019 09:46:59 +0700
4 48789   ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง  2  5 Wed, 15 May 2019 09:28:42 +0700
5 49400   ด.ญ. ทรรศพร พานทอง  2  11 Wed, 15 May 2019 09:37:11 +0700
6 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ  1  3 Wed, 15 May 2019 09:38:00 +0700
7 49579   ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม  1  4 Wed, 15 May 2019 13:03:22 +0700
8 49638   ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม  1  5 Wed, 15 May 2019 12:10:11 +0700
9 49642   ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน  1  5 Wed, 15 May 2019 09:59:09 +0700
10 49725   ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม  1  7 Thu, 16 May 2019 20:13:38 +0700
11 49726   ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์  1  7 Wed, 15 May 2019 12:12:20 +0700
12 49728   ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:50:40 +0700
13 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ  1  9 Wed, 15 May 2019 09:28:32 +0700
14 49829   ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์  1  9 Wed, 15 May 2019 10:38:47 +0700
15 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์  1  10 Wed, 15 May 2019 09:36:54 +0700
16 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม  1  10 Wed, 15 May 2019 09:26:45 +0700