โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20921      ชื่อวิชา : ดนตรีสากล      ห้องเรียน : ดนตรี อาคารบุญชู      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48450   ด.ช. ณฐกร  มลิหอม  3  15 Wed, 15 May 2019 09:08:40 +0700
2 48459   ด.ช. ศุภกร   กาตาสาย  3  15 Wed, 15 May 2019 09:05:34 +0700
3 49585   ด.ช. อโณทัย เรียบรับ  1  4 Fri, 31 May 2019 14:24:15 +0700
4 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ  1  5 Fri, 31 May 2019 14:24:15 +0700
5 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์  1  10 Wed, 15 May 2019 09:05:47 +0700
6 50093   ด.ช. ธาวิน แก้วเย็น  1  16 Wed, 15 May 2019 09:18:49 +0700
7 50104   ด.ญ. กัญญาภัค จันอ้น  1  16 Wed, 15 May 2019 09:32:59 +0700
8 50109   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์แคะหล้า  1  16 Wed, 15 May 2019 09:36:57 +0700
9 50114   ด.ญ. พีรมณฑ์ ตาตระกูล  1  16 Wed, 15 May 2019 09:06:17 +0700