โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20919      ชื่อวิชา : กรีฑา      ห้องเรียน : ศูนย์กีฬา      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48375   ด.ช. ธนโชติ วะเท  3  13 Wed, 15 May 2019 09:27:22 +0700
2 48879   ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์  2  7 Wed, 15 May 2019 09:42:05 +0700
3 48888   ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช  2  8 Wed, 15 May 2019 09:40:49 +0700
4 49636   ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:30:07 +0700
5 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:23:57 +0700
6 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค  1  13 Wed, 15 May 2019 09:40:26 +0700
7 49999   ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์  1  13 Wed, 15 May 2019 09:36:56 +0700
8 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร  1  13 Wed, 15 May 2019 09:26:56 +0700