โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20919      ชื่อวิชา : สมาธิสร้างสุข      ห้องเรียน : 821      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48264   ด.ญ. ปณิตา รัศมี  3  10 Wed, 15 May 2019 09:15:23 +0700
2 48265   ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ  3  10 Wed, 15 May 2019 09:18:47 +0700
3 48267   ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์  3  10 Wed, 15 May 2019 09:18:03 +0700
4 48270   ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์  3  10 Wed, 15 May 2019 09:21:08 +0700
5 48481   ด.ช. ก้องภพ   ทิฉลาด  3  16 Wed, 15 May 2019 09:31:41 +0700
6 49253   ด.ญ. ณธิตา วรรณสืบ  2  17 Wed, 15 May 2019 09:43:23 +0700
7 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว  1  9 Fri, 24 May 2019 19:39:33 +0700
8 49811   ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว  1  9 Wed, 15 May 2019 10:10:26 +0700