โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20905      ชื่อวิชา : เนตรนารีปี 1      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง  1  1 Wed, 15 May 2019 09:51:58 +0700
2 49460   ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง  1  1 Wed, 15 May 2019 09:30:00 +0700
3 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา  1  1 Wed, 15 May 2019 09:55:02 +0700
4 49465   ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:38:18 +0700
5 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:45:02 +0700
6 49473   ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล  1  1 Wed, 15 May 2019 09:43:22 +0700
7 49497   ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน  1  2 Wed, 15 May 2019 09:21:09 +0700
8 49508   ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:46:10 +0700
9 49510   ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด  1  2 Wed, 15 May 2019 09:33:43 +0700
10 49513   ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี  1  2 Wed, 15 May 2019 09:42:16 +0700
11 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:50:47 +0700
12 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:47:28 +0700
13 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว  1  3 Wed, 15 May 2019 09:43:32 +0700
14 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง  1  3 Wed, 15 May 2019 10:00:01 +0700
15 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:51:10 +0700
16 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ  1  3 Wed, 15 May 2019 10:14:13 +0700
17 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด  1  4 Wed, 15 May 2019 11:31:21 +0700
18 49590   ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ  1  4 Wed, 15 May 2019 10:26:13 +0700
19 49599   ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:47:53 +0700
20 49603   ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:35:11 +0700
21 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:29:16 +0700
22 49634   ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:37:09 +0700
23 49638   ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม  1  5 Wed, 15 May 2019 09:50:36 +0700
24 49641   ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร  1  5 Wed, 15 May 2019 10:05:21 +0700
25 49642   ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน  1  5 Wed, 15 May 2019 09:54:13 +0700
26 49644   ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล  1  5 Wed, 15 May 2019 10:05:39 +0700
27 49645   ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน  1  5 Wed, 15 May 2019 09:31:01 +0700
28 49648   ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง  1  5 Wed, 15 May 2019 09:57:00 +0700
29 49650   ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:57:59 +0700
30 49652   ด.ญ. สิริกร จารุเนตร  1  5 Wed, 15 May 2019 09:41:13 +0700
31 49653   ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์  1  5 Wed, 15 May 2019 10:53:07 +0700
32 49654   ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน  1  5 Wed, 15 May 2019 09:47:20 +0700
33 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย  1  5 Wed, 15 May 2019 09:29:37 +0700
34 49683   ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร  1  6 Wed, 15 May 2019 09:55:15 +0700
35 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู  1  6 Wed, 15 May 2019 09:06:39 +0700
36 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:54:08 +0700
37 49689   ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน  1  6 Wed, 15 May 2019 09:17:04 +0700
38 49692   ด.ญ. นภัทรชา จุไร  1  6 Wed, 15 May 2019 16:41:19 +0700
39 49724   ด.ญ. กชกร ยาสมร  1  7 Fri, 17 May 2019 19:13:16 +0700
40 49725   ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม  1  7 Wed, 15 May 2019 09:08:26 +0700
41 49726   ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:49:33 +0700
42 49728   ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:49:16 +0700
43 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์  1  7 Wed, 15 May 2019 10:05:03 +0700
44 49732   ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้  1  7 Wed, 15 May 2019 09:47:26 +0700
45 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย  1  7 Wed, 15 May 2019 09:44:49 +0700
46 49734   ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข  1  7 Wed, 15 May 2019 09:45:54 +0700
47 49737   ด.ญ. ปานชนก เมืองมา  1  7 Wed, 15 May 2019 10:09:38 +0700
48 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:50:18 +0700
49 49741   ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา  1  7 Wed, 15 May 2019 10:11:11 +0700
50 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย  1  7 Wed, 15 May 2019 09:27:21 +0700
51 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:06:19 +0700
52 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:24:55 +0700
53 49781   ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน  1  8 Wed, 15 May 2019 09:53:00 +0700
54 49783   ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย  1  8 Wed, 15 May 2019 09:46:16 +0700
55 49786   ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา  1  8 Wed, 15 May 2019 15:41:18 +0700
56 49788   ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:41:52 +0700
57 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี  1  9 Wed, 15 May 2019 09:46:59 +0700
58 49816   ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน  1  9 Wed, 15 May 2019 09:36:13 +0700
59 49817   ด.ญ. โชติกา อตุมา  1  9 Wed, 15 May 2019 09:04:51 +0700
60 49818   ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม  1  9 Wed, 15 May 2019 09:10:01 +0700
61 49823   ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน  1  9 Wed, 15 May 2019 09:20:50 +0700
62 49825   ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง  1  9 Wed, 15 May 2019 13:45:25 +0700
63 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล  1  9 Wed, 15 May 2019 09:45:26 +0700
64 49828   ด.ญ. รสิตา คำสอน  1  9 Wed, 15 May 2019 09:24:54 +0700
65 49829   ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์  1  9 Wed, 15 May 2019 09:25:10 +0700
66 49831   ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี  1  9 Wed, 15 May 2019 09:16:38 +0700
67 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์  1  9 Wed, 15 May 2019 10:19:38 +0700
68 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง  1  9 Wed, 15 May 2019 09:34:05 +0700
69 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ  1  10 Wed, 15 May 2019 14:25:44 +0700
70 49862   ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล  1  10 Wed, 15 May 2019 10:04:55 +0700
71 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล  1  10 Wed, 15 May 2019 10:04:44 +0700
72 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน  1  10 Thu, 16 May 2019 09:15:01 +0700
73 49905   ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว  1  11 Wed, 15 May 2019 10:18:03 +0700
74 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์  1  11 Wed, 15 May 2019 09:45:05 +0700
75 49912   ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:23:49 +0700
76 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์  1  11 Wed, 15 May 2019 09:37:39 +0700
77 49915   ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:56:30 +0700
78 49920   ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร  1  11 Wed, 15 May 2019 10:26:35 +0700
79 49922   ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ  1  11 Wed, 15 May 2019 10:00:04 +0700
80 49948   ด.ญ. กชกร เวชกร  1  12 Wed, 15 May 2019 10:05:11 +0700
81 49951   ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน  1  12 Wed, 15 May 2019 10:02:36 +0700
82 49953   ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์  1  12 Wed, 15 May 2019 10:05:13 +0700
83 49957   ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู  1  12 Wed, 15 May 2019 09:55:00 +0700
84 49970   ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์  1  12 Wed, 15 May 2019 09:47:43 +0700
85 49995   ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย  1  13 Wed, 15 May 2019 10:59:34 +0700
86 49999   ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์  1  13 Wed, 15 May 2019 09:36:56 +0700
87 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ  1  13 Wed, 15 May 2019 10:14:35 +0700
88 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย  1  13 Wed, 15 May 2019 10:10:59 +0700
89 50009   ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด  1  13 Wed, 15 May 2019 09:57:04 +0700
90 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา  1  13 Wed, 15 May 2019 10:02:16 +0700
91 50013   ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี  1  13 Wed, 15 May 2019 09:35:52 +0700
92 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ  1  13 Wed, 15 May 2019 10:08:26 +0700
93 50035   ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง  1  14 Wed, 15 May 2019 09:48:31 +0700
94 50036   ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง  1  14 Wed, 15 May 2019 09:35:27 +0700
95 50041   ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ  1  14 Wed, 15 May 2019 09:14:40 +0700
96 50042   ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว  1  14 Wed, 15 May 2019 09:00:56 +0700
97 50046   ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์  1  14 Wed, 15 May 2019 09:55:12 +0700
98 50048   ด.ญ. ศิรดา เทพแปง  1  14 Wed, 15 May 2019 09:31:32 +0700
99 50049   ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ  1  14 Wed, 15 May 2019 10:00:33 +0700
100 50051   ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์  1  14 Wed, 15 May 2019 09:45:44 +0700
101 50070   ด.ญ. ขวัญหทัย ใจยา  1  15 Wed, 15 May 2019 09:34:24 +0700
102 50076   ด.ญ. นลพรรณ วงค์ชมภู  1  15 Wed, 15 May 2019 09:08:25 +0700
103 50077   ด.ญ. นำหทัย บุณยรัตพันธุ์  1  15 Wed, 15 May 2019 09:25:24 +0700
104 50079   ด.ญ. พิมพ์พิกา มุขแจ้ง  1  15 Wed, 15 May 2019 09:17:56 +0700
105 50082   ด.ญ. ลักษณียา เสรีกุลวิเวทย์  1  15 Wed, 15 May 2019 09:11:27 +0700
106 50083   ด.ญ. สิริยากร สำอางค์ศรี  1  15 Wed, 15 May 2019 09:20:17 +0700
107 50084   ด.ญ. สุวพิชญ์ จงสุวรรณวัฒนา  1  15 Wed, 15 May 2019 09:07:43 +0700
108 50087   ด.ญ. อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์  1  15 Wed, 15 May 2019 10:00:29 +0700
109 50104   ด.ญ. กัญญาภัค จันอ้น  1  16 Wed, 15 May 2019 09:27:23 +0700
110 50105   ด.ญ. ฉัตรามณี ทมุ้ง  1  16 Wed, 15 May 2019 09:53:47 +0700
111 50106   ด.ญ. ชญานี ครุขยัน  1  16 Wed, 15 May 2019 09:53:45 +0700
112 50107   ด.ญ. ชนญาดา แสนทอน  1  16 Wed, 15 May 2019 09:31:45 +0700
113 50108   ด.ญ. ณภัทร วัชรขจรกุล  1  16 Wed, 15 May 2019 10:12:59 +0700
114 50109   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์แคะหล้า  1  16 Wed, 15 May 2019 09:34:15 +0700
115 50110   ด.ญ. ณัฐวิภา ตันหราพันธุ์  1  16 Wed, 15 May 2019 09:36:34 +0700
116 50111   ด.ญ. นภสร จำนงค์ไทย  1  16 Wed, 15 May 2019 09:49:35 +0700
117 50112   ด.ญ. ปรียากร ชัยศร  1  16 Wed, 15 May 2019 09:42:03 +0700
118 50114   ด.ญ. พีรมณฑ์ ตาตระกูล  1  16 Wed, 15 May 2019 09:21:48 +0700
119 50115   ด.ญ. สาริศา หลายวัฒนไพศาล  1  16 Wed, 15 May 2019 10:12:08 +0700
120 50116   ด.ญ. อภิษฎา เรือนแก้ว  1  16 Wed, 15 May 2019 09:22:53 +0700
121 50117   ด.ญ. อาลีนา ใจคำ  1  16 Wed, 15 May 2019 09:58:27 +0700