โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : มารยาทไทย      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48461   ด.ญ. เเพรวเพชร   เพ็ชรสวัสดิ์  3  15 Wed, 15 May 2019 09:04:35 +0700
2 48470   ด.ญ. ณัฐณิชา   หอมแก่นจันทร์  3  15 Wed, 15 May 2019 09:36:08 +0700
3 48477   ด.ญ. ภัทรภร  ลาดปาละ  3  15 Wed, 15 May 2019 09:33:08 +0700
4 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน  1  2 Tue, 21 May 2019 12:37:51 +0700
5 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม  1  4 Wed, 15 May 2019 09:28:21 +0700
6 50077   ด.ญ. นำหทัย บุณยรัตพันธุ์  1  15 Wed, 15 May 2019 09:33:50 +0700
7 50112   ด.ญ. ปรียากร ชัยศร  1  16 Wed, 15 May 2019 09:57:43 +0700