โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48775   ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา  2  5 Wed, 15 May 2019 09:57:08 +0700
2 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ  2  15 Wed, 15 May 2019 09:36:27 +0700
3 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง  2  15 Wed, 15 May 2019 09:44:17 +0700
4 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ  2  15 Wed, 15 May 2019 09:50:58 +0700
5 49490   ด.ช. พชร สุวรรณศร  1  2 Wed, 15 May 2019 09:53:50 +0700
6 49741   ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา  1  7 Thu, 23 May 2019 21:22:53 +0700
7 49754   ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย  1  8 Wed, 15 May 2019 09:54:12 +0700
8 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล  1  10 Wed, 15 May 2019 10:28:38 +0700