โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : รักนิติศาสตร์      ห้องเรียน : 326      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47900   ด.ญ. ทากาเอะ โอกาเบะ  3  2 Wed, 15 May 2019 09:25:40 +0700
2 47905   ด.ญ. นันท์นภัส แสนยศ  3  2 Wed, 15 May 2019 09:21:08 +0700
3 47906   ด.ญ. เนมิกา หน่อแก้ว  3  2 Wed, 15 May 2019 09:39:53 +0700
4 47914   ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทร์คำเครือ  3  2 Wed, 15 May 2019 09:27:12 +0700
5 47920   ด.ญ. อาริสา กามล  3  2 Wed, 15 May 2019 09:34:51 +0700
6 48117   ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์  3  7 Wed, 29 May 2019 14:01:57 +0700
7 48645   ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง  2  2 Wed, 15 May 2019 09:05:31 +0700
8 48683   ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม  2  3 Wed, 15 May 2019 09:30:51 +0700
9 48695   ด.ช. อนลัส ทองสุข  2  3 Wed, 15 May 2019 09:14:42 +0700
10 48854   ด.ช. ปฐมพชร ทองริว  2  7 Wed, 15 May 2019 09:40:37 +0700
11 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์  2  13 Wed, 15 May 2019 10:12:50 +0700
12 49085   ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร  2  13 Wed, 15 May 2019 12:12:20 +0700
13 49098   ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข  2  13 Wed, 15 May 2019 09:22:06 +0700
14 49101   ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่  2  13 Wed, 15 May 2019 09:33:40 +0700
15 49439   ด.ช. ธนากร บุนนาค  1  1 Wed, 15 May 2019 11:06:41 +0700
16 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์  1  3 Wed, 15 May 2019 10:10:07 +0700