โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น      ห้องเรียน : 314      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47854   ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน  3  1 Wed, 15 May 2019 09:07:58 +0700
2 47863   ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์  3  1 Wed, 15 May 2019 09:02:08 +0700
3 47864   ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี  3  1 Wed, 15 May 2019 09:03:59 +0700
4 47901   ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน  3  2 Wed, 15 May 2019 09:03:57 +0700
5 47915   ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ  3  2 Wed, 15 May 2019 11:46:49 +0700
6 47916   ด.ญ. ริลลดา สมกูล  3  2 Wed, 15 May 2019 09:04:20 +0700
7 47945   ด.ญ. กัญศร โสภะ  3  3 Wed, 15 May 2019 09:04:50 +0700
8 47950   ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ  3  3 Thu, 16 May 2019 13:09:02 +0700
9 47956   ด.ญ. นภัสรา วันอุด  3  3 Thu, 16 May 2019 13:09:03 +0700
10 47957   ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข  3  3 Thu, 16 May 2019 13:09:02 +0700
11 47960   ด.ญ. ภัทรภร วังชัย  3  3 Thu, 16 May 2019 13:09:02 +0700
12 47975   ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ  3  4 Wed, 15 May 2019 09:03:40 +0700
13 48038   ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล  3  5 Wed, 15 May 2019 09:08:25 +0700
14 48046   ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย  3  5 Wed, 15 May 2019 10:20:09 +0700
15 48071   ด.ช. ภควัต ศรจันทร์  3  6 Wed, 15 May 2019 09:06:30 +0700
16 48072   ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน  3  6 Wed, 15 May 2019 09:03:29 +0700
17 48131   ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:11:28 +0700
18 48256   ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์  3  10 Wed, 15 May 2019 09:01:50 +0700
19 48258   ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม  3  10 Wed, 15 May 2019 09:07:37 +0700
20 48271   ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว  3  10 Wed, 15 May 2019 09:02:51 +0700
21 48312   ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี  3  11 Wed, 15 May 2019 09:04:45 +0700
22 48329   ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ  3  12 Wed, 15 May 2019 09:04:56 +0700
23 48330   ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ  3  12 Wed, 15 May 2019 09:02:20 +0700
24 48332   ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ  3  12 Wed, 15 May 2019 09:01:10 +0700
25 48869   ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต  2  7 Wed, 15 May 2019 09:09:09 +0700
26 48987   ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง  2  10 Wed, 15 May 2019 09:04:34 +0700
27 48996   ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ  2  10 Wed, 15 May 2019 09:03:08 +0700
28 49243   ด.ช. ปกป้อง วีรอาภาชัย  2  17 Wed, 15 May 2019 10:23:32 +0700
29 49451   ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก  1  1 Wed, 15 May 2019 09:03:06 +0700
30 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล  1  2 Wed, 15 May 2019 09:07:45 +0700
31 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย  1  4 Wed, 15 May 2019 09:07:09 +0700
32 49760   ด.ช. ภัคพล สันเทพ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:02:08 +0700