โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น      ห้องเรียน : 321      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48039   ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา  3  5 Wed, 15 May 2019 14:02:20 +0700
2 48849   ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา  2  7 Wed, 15 May 2019 09:09:55 +0700
3 48857   ด.ช. วรรธนัย ใจการ  2  7 Thu, 23 May 2019 15:59:13 +0700
4 48858   ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ  2  7 Wed, 15 May 2019 09:47:52 +0700
5 48860   ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ  2  7 Wed, 15 May 2019 09:36:23 +0700
6 48953   ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย  2  9 Wed, 15 May 2019 10:44:41 +0700
7 48961   ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่  2  10 Wed, 15 May 2019 12:08:04 +0700
8 48964   ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์  2  10 Thu, 16 May 2019 12:21:48 +0700
9 48968   ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา  2  10 Wed, 15 May 2019 12:46:54 +0700
10 48976   ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว  2  10 Thu, 16 May 2019 12:21:58 +0700
11 48979   ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง  2  10 Thu, 16 May 2019 12:33:47 +0700
12 48982   ด.ญ. กชกร เมืองมา  2  10 Wed, 15 May 2019 10:00:09 +0700
13 48984   ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์  2  10 Wed, 15 May 2019 10:02:55 +0700
14 48986   ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา  2  10 Wed, 15 May 2019 10:00:04 +0700
15 48989   ด.ญ. นริสรา ทองใบ  2  10 Wed, 15 May 2019 10:07:41 +0700
16 48994   ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม  2  10 Wed, 15 May 2019 10:03:07 +0700
17 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค  2  11 Wed, 29 May 2019 13:58:46 +0700
18 49071   ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง  2  12 Thu, 16 May 2019 13:12:36 +0700
19 49074   ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา  2  12 Thu, 16 May 2019 13:10:04 +0700
20 49075   ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง  2  12 Thu, 16 May 2019 13:53:01 +0700
21 49163   ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส  2  15 Wed, 15 May 2019 09:39:06 +0700
22 49396   ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร  2  9 Wed, 15 May 2019 13:09:39 +0700
23 49448   ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว  1  1 Wed, 15 May 2019 10:06:03 +0700
24 49588   ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม  1  4 Wed, 15 May 2019 09:06:18 +0700
25 49758   ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา  1  8 Wed, 15 May 2019 13:50:39 +0700
26 49782   ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์  1  8 Wed, 15 May 2019 09:48:25 +0700
27 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล  1  9 Wed, 15 May 2019 10:17:41 +0700
28 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน  1  10 Thu, 16 May 2019 09:17:33 +0700
29 49986   ด.ช. วสุวิท สาระวันท์  1  13 Wed, 15 May 2019 10:08:49 +0700