โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์      ห้องเรียน : 311      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47836   ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์  3  1 Wed, 15 May 2019 09:45:05 +0700
2 47892   ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี  3  2 Wed, 15 May 2019 09:38:59 +0700
3 47904   ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร  3  2 Wed, 15 May 2019 09:37:17 +0700
4 48303   ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี  3  11 Wed, 15 May 2019 09:51:46 +0700
5 48307   ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร  3  11 Wed, 15 May 2019 09:17:28 +0700
6 48315   ด.ญ. วรัชยา   กันทา  3  11 Wed, 15 May 2019 09:55:43 +0700
7 48317   ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล  3  11 Wed, 15 May 2019 09:40:45 +0700
8 48604   ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย  2  1 Wed, 15 May 2019 13:36:14 +0700
9 49070   ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง  2  12 Wed, 15 May 2019 09:28:16 +0700
10 49590   ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:52:27 +0700
11 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย  1  7 Wed, 15 May 2019 09:36:51 +0700
12 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม  1  10 Wed, 15 May 2019 09:50:59 +0700
13 50013   ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี  1  13 Wed, 15 May 2019 09:33:55 +0700
14 50091   ด.ช. ณัฐณาศิส ชัยชนะสูงศักดิ์  1  16 Wed, 15 May 2019 11:01:49 +0700