โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : สังคม      ห้องเรียน : หน้าห้องพักครู      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47849   ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน  3  1 Sun, 19 May 2019 16:01:21 +0700
2 47893   ด.ญ. กุลธิดา บุตรา  3  2 Wed, 15 May 2019 09:18:31 +0700
3 47897   ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์  3  2 Wed, 15 May 2019 09:23:40 +0700
4 48274   ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี  3  10 Sun, 19 May 2019 16:01:20 +0700
5 48349   ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน  3  12 Wed, 15 May 2019 09:25:03 +0700
6 48393   ด.ญ. ณัฐชยานันท์   ปราศรัย  3  13 Wed, 15 May 2019 09:18:09 +0700
7 48395   ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข  3  13 Wed, 15 May 2019 09:23:44 +0700
8 48399   ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์  3  13 Wed, 15 May 2019 09:07:10 +0700
9 48402   ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์  3  13 Wed, 15 May 2019 09:23:23 +0700
10 48403   ด.ญ. วรบรรณ รัตนเมืองสอง  3  13 Wed, 15 May 2019 09:27:59 +0700
11 48917   ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต  2  8 Wed, 15 May 2019 09:37:14 +0700
12 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ  2  11 Wed, 15 May 2019 09:19:31 +0700
13 49980   ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์  1  13 Wed, 15 May 2019 10:14:53 +0700