โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น      ห้องเรียน : ชีว 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47841   ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง  3  1 Fri, 17 May 2019 11:22:18 +0700
2 47948   ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี  3  3 Wed, 15 May 2019 09:08:58 +0700
3 47952   ด.ญ. ธนิดา จอมทอง  3  3 Wed, 15 May 2019 09:07:58 +0700
4 48454   ด.ช. ปกรณ์   พงษ์คุณากร  3  15 Wed, 15 May 2019 09:53:05 +0700
5 49103   ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร  2  13 Wed, 15 May 2019 10:00:57 +0700
6 49119   ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง  2  13 Wed, 15 May 2019 09:48:55 +0700
7 49120   ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ  2  13 Wed, 15 May 2019 09:50:59 +0700
8 49665   ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว  1  6 Wed, 29 May 2019 13:59:38 +0700
9 49694   ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ  1  6 Sat, 18 May 2019 21:54:12 +0700
10 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม  1  13 Wed, 29 May 2019 14:01:26 +0700
11 49987   ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล  1  13 Wed, 29 May 2019 14:05:36 +0700
12 50099   ด.ช. รมย์ โอภาสสมุทรชัย  1  16 Wed, 15 May 2019 11:02:24 +0700