โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20909      ชื่อวิชา : ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี  1  1 Wed, 15 May 2019 09:03:06 +0700
2 49456   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:17:47 +0700
3 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:08:55 +0700
4 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:02:29 +0700
5 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน  1  1 Wed, 15 May 2019 09:34:24 +0700
6 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม  1  1 Wed, 15 May 2019 09:22:26 +0700
7 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:06:37 +0700
8 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข  1  1 Wed, 15 May 2019 09:05:10 +0700
9 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ  1  2 Wed, 15 May 2019 09:24:00 +0700
10 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:08:45 +0700
11 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ  1  2 Wed, 15 May 2019 09:04:53 +0700
12 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช  1  2 Wed, 15 May 2019 09:25:20 +0700
13 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ  1  2 Wed, 15 May 2019 09:33:45 +0700
14 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ  1  2 Wed, 15 May 2019 09:22:27 +0700
15 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน  1  2 Wed, 15 May 2019 09:36:31 +0700
16 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม  1  2 Wed, 15 May 2019 09:12:39 +0700
17 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง  1  2 Wed, 15 May 2019 09:13:54 +0700
18 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล  1  2 Wed, 15 May 2019 09:15:00 +0700
19 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล  1  2 Wed, 15 May 2019 09:05:21 +0700
20 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:30:01 +0700
21 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี  1  2 Wed, 15 May 2019 09:08:14 +0700
22 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง  1  2 Wed, 15 May 2019 09:09:39 +0700
23 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร  1  3 Wed, 15 May 2019 09:01:22 +0700
24 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร  1  3 Wed, 15 May 2019 09:24:42 +0700
25 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:29:06 +0700
26 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่  1  3 Wed, 15 May 2019 09:17:05 +0700
27 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์  1  3 Wed, 15 May 2019 16:51:25 +0700
28 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:27:25 +0700
29 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต  1  3 Wed, 15 May 2019 09:25:21 +0700
30 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ  1  3 Wed, 15 May 2019 09:21:36 +0700
31 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย  1  3 Wed, 15 May 2019 09:20:19 +0700
32 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ  1  3 Wed, 15 May 2019 09:36:03 +0700
33 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:19:26 +0700
34 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค  1  4 Wed, 15 May 2019 09:21:08 +0700
35 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง  1  4 Wed, 15 May 2019 13:20:21 +0700
36 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย  1  4 Wed, 15 May 2019 09:10:01 +0700
37 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม  1  4 Wed, 15 May 2019 09:26:57 +0700
38 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา  1  4 Wed, 15 May 2019 09:01:48 +0700
39 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:25:11 +0700
40 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:09:50 +0700
41 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู  1  4 Wed, 15 May 2019 09:34:34 +0700
42 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน  1  4 Wed, 15 May 2019 09:27:56 +0700
43 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:17:07 +0700
44 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง  1  5 Wed, 15 May 2019 09:29:37 +0700
45 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา  1  5 Wed, 15 May 2019 09:30:58 +0700
46 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ  1  5 Wed, 15 May 2019 09:27:53 +0700
47 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล  1  5 Wed, 15 May 2019 09:27:06 +0700
48 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง  1  6 Wed, 15 May 2019 13:19:52 +0700
49 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์  1  6 Wed, 15 May 2019 09:34:22 +0700
50 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:33:52 +0700
51 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:30:17 +0700
52 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:03:40 +0700
53 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว  1  7 Wed, 15 May 2019 09:19:06 +0700
54 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา  1  7 Wed, 15 May 2019 09:34:18 +0700
55 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล  1  7 Wed, 15 May 2019 09:18:29 +0700
56 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย  1  7 Wed, 15 May 2019 09:31:28 +0700
57 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์  1  7 Wed, 15 May 2019 09:21:07 +0700
58 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย  1  8 Wed, 15 May 2019 09:24:21 +0700
59 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:29:51 +0700
60 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์  1  8 Wed, 15 May 2019 09:07:29 +0700
61 49776   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:03:55 +0700
62 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์  1  8 Wed, 15 May 2019 09:34:14 +0700
63 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม  1  8 Wed, 15 May 2019 09:12:11 +0700
64 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์  1  8 Wed, 15 May 2019 09:02:37 +0700
65 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล  1  8 Wed, 15 May 2019 09:27:40 +0700
66 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน  1  8 Wed, 15 May 2019 09:25:48 +0700
67 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง  1  8 Wed, 15 May 2019 09:30:23 +0700
68 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง  1  9 Wed, 15 May 2019 09:08:54 +0700
69 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ  1  9 Wed, 15 May 2019 09:27:49 +0700
70 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง  1  9 Wed, 15 May 2019 09:18:07 +0700
71 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา  1  9 Wed, 15 May 2019 09:08:40 +0700
72 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล  1  9 Wed, 15 May 2019 09:20:12 +0700
73 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา  1  10 Wed, 15 May 2019 09:21:22 +0700
74 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี  1  10 Wed, 15 May 2019 09:11:10 +0700
75 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์  1  10 Wed, 15 May 2019 09:11:50 +0700
76 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์  1  10 Wed, 15 May 2019 09:32:33 +0700
77 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล  1  10 Wed, 15 May 2019 09:06:32 +0700
78 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม  1  10 Wed, 15 May 2019 09:23:00 +0700
79 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง  1  10 Wed, 15 May 2019 09:27:32 +0700
80 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา  1  10 Wed, 15 May 2019 09:30:26 +0700
81 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์  1  10 Wed, 15 May 2019 10:06:39 +0700
82 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย  1  10 Wed, 15 May 2019 09:16:49 +0700
83 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช  1  10 Wed, 15 May 2019 09:28:34 +0700
84 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล  1  11 Wed, 15 May 2019 09:03:57 +0700
85 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:02:42 +0700
86 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:33:00 +0700
87 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล  1  11 Wed, 15 May 2019 09:15:58 +0700
88 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:26:11 +0700
89 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย  1  11 Wed, 15 May 2019 09:24:29 +0700
90 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์  1  12 Wed, 15 May 2019 09:17:42 +0700
91 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ  1  12 Wed, 15 May 2019 09:28:29 +0700
92 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม  1  12 Wed, 15 May 2019 09:12:13 +0700
93 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา  1  12 Wed, 15 May 2019 09:02:12 +0700
94 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์  1  12 Wed, 15 May 2019 09:01:43 +0700
95 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ  1  12 Wed, 15 May 2019 09:10:39 +0700
96 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี  1  12 Wed, 15 May 2019 09:16:02 +0700
97 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร  1  12 Wed, 15 May 2019 09:28:43 +0700
98 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง  1  13 Wed, 15 May 2019 09:33:48 +0700
99 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร  1  13 Wed, 15 May 2019 09:25:37 +0700
100 50001   ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร  1  13 Wed, 15 May 2019 09:30:42 +0700
101 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน  1  13 Wed, 15 May 2019 09:28:02 +0700
102 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน  1  13 Wed, 15 May 2019 09:27:59 +0700
103 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ  1  13 Wed, 15 May 2019 09:26:27 +0700
104 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์  1  13 Wed, 15 May 2019 09:05:22 +0700
105 50038   ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา  1  14 Wed, 15 May 2019 09:09:55 +0700
106 50040   ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย  1  14 Wed, 15 May 2019 09:12:32 +0700
107 50043   ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี  1  14 Wed, 15 May 2019 09:12:35 +0700
108 50044   ด.ญ. พีรญา วังชัย  1  14 Wed, 15 May 2019 09:20:58 +0700
109 50045   ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส  1  14 Wed, 15 May 2019 09:04:08 +0700
110 50047   ด.ญ. วริศรา ปามา  1  14 Wed, 15 May 2019 09:23:17 +0700
111 50050   ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ  1  14 Wed, 15 May 2019 10:06:28 +0700
112 50066   ด.ญ. กนกขวัญ สันวงค์  1  15 Wed, 15 May 2019 09:34:10 +0700
113 50068   ด.ญ. กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ  1  15 Wed, 15 May 2019 09:36:08 +0700
114 50069   ด.ญ. กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช  1  15 Wed, 15 May 2019 09:10:44 +0700
115 50071   ด.ญ. ครองสิริ เทพพรมวงศ์  1  15 Wed, 15 May 2019 09:04:12 +0700
116 50072   ด.ญ. ชนันธร จักราชัย  1  15 Wed, 15 May 2019 09:11:21 +0700
117 50073   ด.ญ. ณัฐญาดา ธรรมชัยกุล  1  15 Wed, 15 May 2019 09:33:35 +0700
118 50074   ด.ญ. ณิชมน วัฒนกุล  1  15 Wed, 15 May 2019 09:33:48 +0700
119 50075   ด.ญ. ณิชาภัทร จำปาอูป  1  15 Wed, 15 May 2019 09:02:38 +0700
120 50078   ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น  1  15 Wed, 15 May 2019 09:14:56 +0700
121 50080   ด.ญ. ภูริชญา อินต๊ะทิพย์  1  15 Wed, 15 May 2019 09:21:21 +0700
122 50081   ด.ญ. รตนพร แถมสุข  1  15 Wed, 15 May 2019 09:14:57 +0700
123 50085   ด.ญ. อริษรา งามจิตต์เอื้อ  1  15 Wed, 15 May 2019 09:33:32 +0700
124 50103   ด.ญ. กรชนก ชูทอง  1  16 Wed, 15 May 2019 09:11:25 +0700
125 50113   ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง  1  16 Wed, 15 May 2019 11:44:12 +0700